APOKALIPSA UJAWNIA DUCHOWE ZEPSUCIE KOŚCIOŁA -LIST 8

APOKALIPSA ŚW. JANA  UJAWNIA DUCHOWE ZEPSUCIE KOŚCIOŁA.

 

Ojciec Święty Paweł VI, w dniu 14 października 1966 ogłosił dekret, który umożliwił rozpowszechnianie bez imprimatur druku pism o nowych objawieniach, nadprzyrodzonych wydarzeniach, przepowiedniach, przyrzeczeniach, cudach itp.

Bez Bożej ingerencji nie byłoby możliwe poznanie tajemnicy, tak skrzętnie ukrywanej przed ludźmi przez niemal 1600 lat - tajemnicy, której ujawnienie godzi w samo serce bestii. Także sposób i czas ujawnienia tej tajemnicy został wskazany przez Ducha Bożego.

Ap19, 15-16  A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody…..A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.

Żeby dokładnie pojąć przestępstwo kartagińskie, trzeba zrozumieć, że odbywa się ono w przestrzeni duchowej, a nie fizycznej.

Synod w Kartaginie w 418 r. położył fundament kłamstwa pod dzisiejszy Kościół.

Prawdziwy Kościół Chrześcijański, złożony z wiernych, w sercach których królował Chrystus, został zastąpiony instytucją, która umieściła Chrystusa Pana w tabernakulum, instytucji która wtargnęła między Chrystusa i człowieka. Tych bowiem, którzy uznawali odkupieńczą moc Chrystusa, Synod wykluczał z instytucji nazwanej Kościołem, a tym którzy pozostali, nakazywał przyjąć nieposłuszeństwo praojca Adama, rozpoczynając tym samym, proceder handlu ludzkimi duszami.

W kanonie 2 tego synodu czytamy „ Uznano również: jeśli ktoś przeczy temu, że należy chrzcić dzieci zaraz po urodzeniu, albo mówi, że się je chrzci wprawdzie dla odpuszczenia grzechów, lecz nie otrzymują w spuściźnie od Adama żadnego grzechu pierworodnego, który miałby być odpuszczony przez kąpiel odrodzenia, i skutkiem tego u tych dzieci forma chrztu  „dla odpuszczenia grzechów”  nie jest prawdziwa, lecz fałszywa – niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych”.

J 1, 9    Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.

Mt 28, 20      A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Ga2, 17     A jeżeli to, że szukamy usprawiedliwienia w Chrystusie, poczytuje się nam za grzech, to i Chrystusa należałoby uznać za sprawcę grzechu. A to jest niemożliwe.

Podczas ceremonii chrztu - pierwsza jej część „…. pokornie cię prosimy, uwolnij je od zmazy grzechu pierworodnego…” -  zanurza czystą duszę w duchu Adama, przez którego przyszedł grzech i śmierć, i poczytując jej grzech śmiertelny, czyni drugą część ceremonii nieważną. W przestrzeni fizycznej niby nic się nie dzieje, ale w duchowej - przywraca się stan duszy przed odkupieniem, to znaczy odbiera się duszę Chrystusowi Panu i oddaje się ją diabłu.

Nieposłuszeństwo Adama, to apokaliptyczna pierwsza bestia, pokonana przez  Chrystusa. Przywracanie nieposłuszeństwa Adamowego przez Kościół podczas chrztu, jest apokaliptyczną drugą bestią, powoływaną przez wybór człowieka - pochodzącą z ziemi.

Skoro, pomimo rzekomego odpuszczenia grzechu pierworodnego [ śmiertelnego ] przez chrzest, on nadal istnieje wśród chrześcijan – jest dziedziczony -  i instytucja kościelna nic z tym nie czyni, chociaż jest to sprawa fundamentalna, bo idzie o zbawienie duszy, należy postawić pytanie, czy aby nie jest to proceder w pełni świadomy? KARTAGINA TO ŚMIERTELNY GRZECH KOŚCIOŁA.

Ap18, 9-24  I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru. Stanąwszy z daleka ze strachu przed jej katuszami, powiedzą: „Biada, biada, wielka stolico, Babilonie, stolico potężna! Bo w jednej godzinie sąd  na  ciebie przyszedł!” A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią, bo ich towaru nikt już nie kupuje: towaru – złota i srebra,……..oraz ciał i DUSZ LUDZKICH. „Biada, biada, bo wielka stolica, w której się wzbogacili wszyscy co mają okręty na morzu, dzięki jej dostatkowi, przepadła w jednej godzinie „. Wesel się nad nią, niebo, i święci, apostołowie, prorocy, bo przeciw niej Bóg rozsądził waszą sprawę. I potężny jeden anioł dźwignął kamień jak wielki kamień młyński, i rzucił w morze, mówiąc:<< Tak z rozmachem Babilon, wielka stolica zostanie rzucona i już jej nie będzie można znaleźć. I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy. I żadnego mistrza jakiejkolwiek sztuki już w tobie nie będzie można znaleźć. I terkotu żaren już w tobie nie będzie słychać. I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy: bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami [sic ] omamione zostały wszystkie narody – i w niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi>>.

Ap1, 1-3  Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi się stać niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska.

Ap13, 1-3  I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza……A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona.

Ap13, 11-12    Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i SPRAWIA, ŻE ZIEMIA I JEJ MIESZKAŃCY ODDAJĄ POKŁON PIERWSZEJ BESTII, KTÓREJ RANA ŚMIERTELNA ZOSTAŁA ULECZONA.

Mocą prawa ustanowionego podczas Synodu w Kartaginie i dotąd obowiązującego, wszyscy, których sercami włada Chrystus, są ekskomunikowani z instytucji kościelnej, będącej pod władzą praojca Adama do Kościoła Chrystusowego, będącego w ukryciu.

Ap3,9  Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty chociaż masz moc znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia.

1 Krl19, 14-18 Eliasz zaś odpowiedział:<< Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze i Twoich proroków zabili mieczem. Tak że ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie……Zostawię jednak w Izraelu siedem tysięcy takich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i których usta go nie ucałowały.

Mt7, 21-23  Nie każdy, który Mi mówi: „ Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?”. Wtedy oświadczę im : „ Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!”

Mt7, 6-9    Odpowiedział im :<< Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane:  Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi…..I mówił do nich : << Umiecie dobrze uchylać przykazania Boże, aby swoją tradycję zachowywać……I znosicie słowo Boże przez waszą tradycję,  którąście  sobie przekazali….>> [Przykład Modlitwy Pańskiej]

Łk20, 14-16     Lecz rolnicy, zobaczywszy go, naradzali się między sobą, mówiąc : „ To jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo stanie się nasze”. I wyrzuciwszy go z winnicy, zabili. Co więc uczyni z nimi właściciel winnicy ? Przyjdzie i wytraci tych rolników, a winnicę odda innym>> Gdy to usłyszeli, zawołali : << Nie, nigdy!>>

J12, 19   Faryzeusze zaś mówili jeden do drugiego : << Widzicie, że nic nie zyskujecie ? Patrz – świat poszedł za nim >>.

2 Tym3, 1-5  A wiedz o tym ,że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stroń.

Ap22, 10-15   Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska. Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, a plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci ! Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta. Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy ,zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje.

Ap3, 19-20   Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się ! Oto stoję u drzwi i kołaczę : jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.

2 Kor 4, 1-6     Przeto oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie, nie upadamy na duchu. Unikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące, nie uciekamy się do żadnych podstępów ani nie fałszujemy słowa Bożego, lecz okazywaniem prawdy przedstawiamy siebie samych w obliczu Boga osądowi sumienia każdego człowieka. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas – jako sługi wasze przez Jezusa. Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa.

2 Kor 6, 16-18  Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego -  według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami – mówi Pan wszechmogący.

 

2 P2, 1  Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę.

Nessun commento ancora

Leave a Reply

E' necessario essere Accesso effettuato per pubblicare un commento