ARTYKUŁ Z OPENHEAVEN

Polecamy tłumaczenie bardzo interesującego artykułu ze strony https://www.openheaven.com/2018/12.09

Przemiana świata poczyna się od nowego sposobu myślenia u ludzi na ziemi. Odnowione umysły przemieniają ludzi, zaś przemienieni ludzie niosą przemianę światu.

Nowy, Boży sposób myślenia zaczyna się od wlania Ducha Świętego, które stwarza nowy, fundamentalny klimat miłości w sercu osoby ludzkiej.

A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego […]. (Rz 12,2)

Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. (Kol 3,2)

Duch Boży coraz silniej domaga się obecnie, aby pośród ludzi na ziemi wykształcał się nowy sposób myślenia.

Ci, których siedliskiem jest „siedem gór”* oddziaływania i wpływu – ośrodków, które rządzą światem dzięki objęciu rządu umysłów ludzi tego świata – mogą ulec przemianie jedynie za sprawą przemiany swych serc i umysłów. Serca ich potrzebują napełnić się prawdziwym Bożym Duchem; umysły ich muszą ulec odnowie – ku miłości i ku ścieżkom Bożego królestwa.

SILNE ODDZIAŁYWANIE CIEMNOŚCI

W obecnym czasie zbiorowe myślenie ludzi zajmujących stanowiska na siedmiu górach oddziaływania na świat zdominowane jest fałszywym królestwem utworzonym z księstw zła. (por. Ef 6,12)

Ludzie potrzebują ponownie stać się na podobieństwo małych dzieci, zupełnie wolnych od wpisanych w siebie wcześniej bezbożnych sposobów rozumienia i przekonań; potrzebują odnowienia za sprawą życia i prawdy jedynego, żywego, Wszechmogącego Boga.

Spowodowanie, aby pokolenie dojrzałych istot ludzkich stało się jako te dzieci – z oczyszczonymi, otwartymi umysłami, gotowe na przyjęcie nowych przeświadczeń i sposobów rozumienia – zwyczajnie nie leży w sferze ludzkich możliwości. Jednakże – u Boga wszystko jest możliwe! (por. Mt 19, 26)

W (biblijnej) istocie rzeczy, Bóg dostarczył dorosłym istotom ludzkim środków po temu, aby mogli się stać na powrót dziećmi. Jezus powiedział: musicie się NARODZIĆ NA NOWO: nowe stworzenie i wszystka rzecz na nowo uczyniona. Nie jestem jednak pewny, czy rzeczywiście większość z nas uzyskała jakiekolwiek rzeczywiste zrozumienie istotnego znaczenia powtórnych narodzin, jak i odnowienia wszystkiego, wszelkiej rzeczy. (por. Mt 18,3; J 3,3; 2 Kor 5,17)

A ma to wiele wspólnego z obumarciem swego własnego „ja” i ze zmartwychwstałym życiem Chrystusa. Jest w samej rzeczy tak, że nie narodzimy się na nowo, nim nie umrzemy z Chrystusem. Większa część tego, w co wierzyliśmy i co rozumieliśmy wcześniej musi zostać uśmiercona – po to, by narodziło się w nas nowe życie, w którym wszystko, każda rzecz, uczynione zostanie na nowo. (cf Ga 2,20; Rz 6,11)

Wówczas to możemy otrzymać i przyjąć nowy sposób myślenia, gdy staniemy się umysłem Chrystusa. Żyjąc w nas poprzez Ducha Świętego, Chrystus przynosi odnowę umysłowi Chrystusa. I wtenczas chętnie złożymy swoje ciała jako żywą ofiarę dla Pana – i stanie się to dla nas całkowicie rozsądną rzeczą. Nasze umysły nastawią się i skupią na Bogu, na Jego skierowanym ku nam słowie; na Jego wreszcie obecności pośród nas. (por. 1 Kor 2,15-16; Kol 1, 26-27; Rz 12,1)

Ponowne narodziny nie oznaczają końca – a przeciwnie: początek. Oznaczają rozpoczęcie wzrastania poprzez odnowienie naszych umysłów – po to, aby w pełni zespolić się z umysłem Chrystusa, przyczyniającym królestwa Bożego na ziemi.

 

WIELKIE PYTANIE

Co takiego właściwie mogłoby skłonić ludzkie masy, które zajmują obecnie pozycje na siedmiu górach oddziaływania na obszarze całego świata – do tego, aby ostatecznie i skutecznie umarły dla tego, kim i czym są?

Osobiście jestem przekonany, że jest tylko jedna odpowiedź – dotycząca obu aspektów poruszonych w tym pytaniu. Jest to właśnie to, co Bóg czyni dzisiaj pośród świata.

Trzeba, aby pojawili się ludzie pierwszego zasiewu albo pierwszego owocowania, którzy w całej pełni zamanifestowaliby miłość i chwałę Bożą.

I musi zostać położony kres bezbożnemu sposobowi życia niegodziwców i nikczemników.

Przede wszystkim – świat potrzebuje ujrzeć dobrze przygotowaną, żywą prezentację rzeczywistości Bożej miłości obecnej w sercach i w życiu Bożych ludzi na ziemi. Te żywe przykłady Chrystusa obecne w ludziach miałyby za zadanie ukazać całą pełnię Bożego królestwa z jego życiem w prawości, pokoju i radości, jaką daje miłość, moc i chwała samego Boga. Miłość i moc – to dwaj najgłówniejsi świadkowie rodzaju ludzkiego na ziemi. (por. Rz 8,19; 2 Kor 4,6-11)

A po wtóre – musi nadejść kres powodzeniu i dobrobytowi bezbożnych, tej tak zwanej elity: tych, co mają obecnie wpływ na ludzkie masy. (por. Ps 37)

Klęski żywiołowe, co przywracają równowagę

Dokonujące się na masową skalę „czyszczące” klęski powodowane kataklizmami o naprawczym działaniu są po części reakcją „naturalnego”, można rzec – „przyrodniczego” porządku Ziemi, która się wykoleja i traci równowagę. Stany nierównowagi systemów funkcjonujących na naszej planecie wywoływane są działaniami nie odkupionego jeszcze rodzaju ludzkiego. Takie ekstremalne zdarzenia pojawiają się w sposób naturalny, „systemowy”, skutkiem braku równowagi spowodowanego życiem bez Boga – stylu życia, jakie wiedzie upadły, nie odkupiony człowiek.

Tego rodzaju żywiołowe katastrofy zniszczą powodzenie niegodziwych. Jest to doświadczenie skrajne dla wielu, wiodące ku granicy śmierci: skutkiem takich zdarzeń zwrócą się oni ku ścieżce życia Bożego, jaka została dla nich wybrukowana przez ludzi królestwa „Chrystusa w tobie”. Z chwilą zwrócenia się ku Bogu wstąpi w nich zmartwychwstałe życie Chrystusa. Ludzie ci mogą ulec przemianie w ciągu jednego pokolenia, wpisując się w ten sposób w proces zwracania się świata ku władzy królestwa Bożego.

Dzieci tego przemienionego pokolenia, napełnione atrybutami Boga miłości, dorosną ku zajęciu miejsc na siedmiu górach wpływu i oddziaływania, gdzie narodzi się kultura królestwa Bożego na ziemi.

W taki oto sposób świat może ulec przemianie w obrębie jednego pokolenia. Góry oddziaływania staną się wówczas matecznikiem prawdy Bożej miłości i Bożej mocy dla wszystkich ludzkich mas na całym świecie. Świat cały napełni się Bożą chwałą.

JAK TO SIĘ STAŁO, ŻE ŚWIAT ZNALAZŁ SIĘ W STANIE AŻ TAK WIELKIEGO NIEPORZĄDKU?

Współczesny zachodni świat podążał ścieżką ku pełniejszemu ukazaniu Bożego królestwa – gdy nagle zdarzyło się coś, za sprawą czego owładnęła nim duchowa ciemność. Uruchomiony został diaboliczny plan mający na celu zakłócenie i zmianę kierunku, w jakim podążało prawdziwe królestwo Boga. Ten szeroko zakrojony plan działania objął sobą szereg pokoleń.

Wielkie zapanowało napięcie na ziemi odkąd upadł człowiek. Bóg, Pan niebios, sprawuje nadal swe władztwo na ziemi – któremu przeciwstawiają się jednak rządy człowieka, widzącego siebie w roli swego własnego boga.

Niewidzialna wojna światowa

„III wojna światowa” rozpoczęła się w latach 50-tych XX wieku. Dziwna była to wojna: żadna z jej stron nigdy nie stanęła otwarcie w szranki, nie ujawniła swojego oblicza. Zwycięskie kraje poprzedniej wojny – II wojny światowej – postanowiły odpocząć w atmosferze tamtej „fajnej” dekady i nie wybudziły się z drzemki, aby wziąć udział w wojnie o ludzkie umysły.

Podczas więc gdy chrześcijanie spali, a dobrobyt niepodzielnie zapanował nad ich sercami, zawłaszczono umysły ich dzieci. Fałszywa nauka wypracowała fałszywe nauczanie, które podawano do wierzenia jako naukowe fakty. A pomyślano je tak, by odciągały dziecięce umysły od rzeczywistości wiary w Boga.

Nauczanie na poziomie wyższym odeszło od programów zgodnych z przekazem biblijnym, zwracając się ku pozbawionemu Boga przekazowi zorientowanemu na „humanistykę”.

Młodych ludzi płci obojga, którzy zostaliby nauczycielami kolejnego pokolenia, wzięto na cel, chcąc usunąć z ich serc i umysłów wiarę w Boga i ufność w Nim pokładaną. Pozostające w stanie letargu instytucje kościelno-religijne ignorowały fakt stopniowego przejmowania ludzkich umysłów, co doprowadziło do przyjęcia przez nie systemów „filozofii życia” propagowanych za sprawą nowych, fałszywych sposobów myślenia, jakie spopularyzowały się wśród ludzi.

Dzieci z fałszywym sposobem myślenia i nastawieniem, w jakim zostały wychowywane, stały się z czasem nauczycielami i czynnikami wpływu na kolejne ludzkie pokolenie. Fałszywe koncepcje bezbożnego życia (świecki humanizm) umacniały się i pogłębiały. Wróg wstrzykiwał coraz większe dawki trucizny degradacji poprzez koncepcje sprzeciwiające się Bożej prawdzie, w każdej kolejnej dekadzie kształcenia dzieci w szkołach.

Wynalazek i rozwój środków masowego przekazu, takich jak telewizja i internet, znacząco przyspieszyły proces propagowania pośród ludzkich rzesz fałszywych koncepcji człowieka jako swego własnego bóstwa.

Dzisiaj przemożne, obowiązujące nastawienie ludzi zajmujących miejsca na siedmiu górach światowego oddziaływania zdominowane jest przez fałszywe bóstwa. Pokolenie przywódców, które obecnie okupuje owe siedem gór wpływu – szczególnie w sferze mediów i oświaty – nie zna prawdziwego Boga ani też ścieżki ku Jego królestwu na ziemi.

WITAJCIE W POKOLENIU ODKUPIENIA KRÓLESTWA

Witajcie w przebudzonej rzeczywistości Boga, który sprawuje rządy i włada w ludzkich umysłach i sercach, a także poprzez nie: w umysłach i sercach Swoich ludzi na ziemi, jak i poprzez nie.

Witajcie w świecie, w którym sczezła panująca dotychczas kultura; w którym zmartwychwstaje kultura Bożego królestwa, kultura Chrystusa Króla.

Witajcie w świecie, który dobiegł kresu w swej dotychczasowej postaci; u początku Nowego Świata, który nastanie już na wieki.

ZAMKNIJ OCZY NA GŁUPOTĘ PRZEMIJAJĄCEGO PORZĄDKU ŚWIATA.

OTWÓRZ OCZY SWEGO DUCHA NA NOWY PORZĄDEK ŚWIATA: PORZĄDEK KRÓLESTWA.

Przebudzony ku Nowemu Jeruzalem, oto staje się świat Oblubienicy Chrystusa i Bożego królestwa zstępującego z Nieba i przejawiającego się w uczynionych na nowo sercach i umysłach Bożych ludzi. Ludzi, którzy są z Bogiem jedno poprzez zaślubiny w Duchu; ludzi, którzy tworzą kulturę Nieba na ziemi.

JEŚLI NIE TERAZ – TO KIEDY? JEŚLI NIE MY – TO KTO?

Ta spowita tajemnicą rzeczywistość panuje teraz w naszych odkupionych sercach i odnowionych umysłach, zdolna uwolnić wszechpotężną moc ostatecznej, najwyższej miłości Boga Wszechmogącego na ziemi. Wierzcie i ufajcie, a wszystko stanie się możliwe – już teraz.

Przyobleczcie się w moc Bożego Ducha. Odrzućcie pęta i okowy przeszłości – i wstąpcie w progi królestwa Ducha Bożego – Ducha wszelkiej miłości i mocy. Zorientujcie swe umysły na tę rzeczywistość i sprawy – i nie spoglądajcie za siebie. Podnieście wzrok ku górze i napawajcie się obrazem chwały piękna niebiańskiego życia – tym, który nosicie teraz w sobie, z całą towarzyszącą temu miłością i mocą.

Rzekł do niego Jezus: „Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy.” (Mk 9,23)

„Zaprawdę , zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy , będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję; owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.” (J 14,12)

Miłość nigdy nie zawodzi,
A Królestwu Jego nie będzie końca.

I commenti sono chiusi