DZIESIĘCIORO PRZYKAZAŃ JEST DLA SYNÓW BUNTU

 

                                 DZIESIĘCIORO PRZYKAZAŃ JEST DLA SYNÓW BUNTU

                                        Wybrali Prawo i przez Prawo będą sądzeni

Dlaczego, bo synowie Boży nie potrzebują Prawa. Nie potrzebują Prawa bo sami są Prawem. Nie potrzebują Prawa bo są czystymi duszami stworzonymi z samego Chrystusa, niewinnymi, bezgrzesznymi, wolnymi, bo są z rodu Bożego. Synowie Boży to DUSZE, które prawdziwie wierzą. Wierzą, że ich stara Adamowa, grzeszna natura została uśmiercona w Ciele Chrystusa, została razem z Nim przybita do krzyża i razem z Nim pogrzebana. Wierzą, że Chrystus powstał z martwych mocą Boga Ojca. Wierzą, że zostały stworzone nowymi z natury Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Wierzą, że nie mają grzesznej przeszłości, bo ona umarła razem ze spuścizną po Adamie. Wierzą, że żyją dzięki Chrystusowi Panu, Jego życiem, w Nim. Wierzą, że są latoroślą na krzewie winnym Chrystusa. Wierzą, że żyją dlatego, by wykonać dzieło dla, którego zostały stworzone na nowo, że żyją dla dzieła wzniesienia jęczącego stworzenia( naszej natury zmysłowej, cielesnej). W jaki sposób, tak jak Chrystus Pan pokonał grzech duszy, tak synowie Boży muszą pokonać grzech w ciele. Nie uczynią tego będąc pod władzą grzechu, będąc synami buntu. Wierzą, że Bóg spełni obietnicę daną  jęczącemu stworzeniu, by ono w jednym duchu z synem Bożym oglądało chwałę Boga. Wierzą, że tylko łaską Bożą są zbawieni, nie przez Prawo, nie przez uczynki, aby się nikt nie chlubił.

Dz 17,  28 Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: "Jesteśmy bowiem z Jego rodu.”  30 Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, 31 dlatego że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych». 

I Kor 1, 21 Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić WIERZĄCYCH.

Ga 3, 19 Na cóż więc Prawo? Zostało ono dodane ze względu na wykroczenia aż do przyjścia Potomka, któremu udzielono obietnicy; przekazane zostało przez aniołów; podane przez pośrednika. 20 Pośrednika jednak nie potrzeba, gdy chodzi o jedną osobę, a Bóg właśnie jest sam jeden 
21 A czy może Prawo to sprzeciwia się obietnicom Bożym? Żadną miarą! Gdyby mianowicie dane było Prawo, mające moc udzielania życia, wówczas rzeczywiście usprawiedliwienie płynęłoby z Prawa. 22 Lecz Pismo poddało wszystko pod [władzę] grzechu, aby obietnica dostała się na drodze wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą.23 Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż Prawa i trzymani w zamknięciu aż do objawienia się wiary. 24 Tym sposobem Prawo stało się dla nas wychowawcą, [który miał prowadzić] ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. 25 Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy 26 Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi - w Chrystusie Jezusie. 

Ga 4, My również, jak długo byliśmy nieletni, pozostawaliśmy w niewoli "żywiołów tego świata". 4  Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, 5 aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. 6 Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba Ojcze! 7 A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. 

Ga 5, Oto ja, Paweł, mówię wam: Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda. 3 I raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu: jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy Prawa. 4 Zerwaliście więzy z Chrystusem; wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie, wypadliście z łaski. 5 My zaś z pomocą Ducha, na zasadzie wiary wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości. 6 Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość. 

 Ef 2  W swym ciele 15 pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach

I commenti sono chiusi