EWANGELICZNA PRAWDA O ODKUPIENIU–PRAWDZIWY SENS ŻYCIA CZŁOWIEKA

Ewangeliczna Prawda o Odkupieniu – prawdziwy sens życia człowieka

Wszelkie stworzenie materialne zostało stworzone przez Boga w ciągu pięciu dni i na początku szóstego(ad 1), w tym nasze ludzkie ciała, w Ewangelii nazwane jęczącym stworzeniem. Jęczące stworzenie zostało stworzone doskonałe, ale poddane znikomości, czyli władzy ewolucyjnej diabła(ad 2). W szóstym dniu Bóg stworzył człowieka duchowego, pierwszą duszę żyjącą, Adama, syna Bożego, na własny wzór i podobieństwo. Początkowo Adam posiadał w sobie pierwiastek męski i żeński, naturę duchową i fizyczną. Adam otrzymał nakaz od Boga wydobycia jęczącego stworzenia spod władzy diabła, któremu to stworzeniu Bóg obiecał, że przyśle synów Bożych po jęczące stworzenie, które także zostało przeznaczone do oglądania chwały Bożej i stania się przybytkiem Boga Żywego, było przeznaczone do nieśmiertelności(ad2). Jest to starożytne Prawo Boga, które nigdy nie zostało cofnięte, ani nie zostało zmienione. Ponieważ zwierzęta nie były dobrą pomocą dla Adama w wypełnieniu Prawa Starożytnego, Bóg stworzył Ewę, wydobywając pierwiastek żeński z Adama. Bóg obdarował Adama wolą, by była mu pomocna w dziele zadanym przez Boga. Wypełnienie woli Boga przez Adama i Ewę było równoznaczne z utratą władzy diabła nad jęczącym stworzeniem, a także całkowite poddanie się diabła, z mocy Boga, synom Bożym. Diabeł zwiódł Ewę, a Ewa Adama podstępem. W wyniku zwiedzenia nastąpiło zerwanie więzi, łączącej pierwszych ludzi  z Bogiem. Powstał grzech pierworodny, przekazany wszystkim duszom na ziemi, bez udziału tych dusz. Powstała Apokaliptyczna pierwsza bestia(ad3). Teraz Adam i Ewa stali się poddanymi sługami diabła. Tym sposobem diabeł, jako władca nad Adamem, synem Bożym dostał się na niebiosa i stał się władcą wszystkich ludzi w czasie i poza czasem(ad4). Już nie Bóg określał co  jest dobre, a co złe tylko diabeł, według woli ludzkiej. Bóg Ojciec zapowiedział diabłu jego koniec. To potomstwo Niewiasty, nowej Ewy, miało zmiażdżyć głowę diabła, a diabeł miał zmiażdżyć piętę potomstwu Niewiasty, czyli ukazać mu wszystkie słabości(ad5). Do czasu Odkupienia przez Drogocenną Krew Jezusa Chrystusa Bóg Ojciec dał ludziom Prawo dziesięciorga przykazań i proroków, by człowiek – dusza, całkowicie się nie zatracił, bowiem w sercach wszystkich ludzi królował grzech pierworodny. Bóg już nie mieszkał w sercach ludzi jak było na początku przed grzechem, tylko szatan. Naród wybrany oczekiwał Mesjasza, ale gdy przyszedł rozpoznała Go jedynie garstka ludzi. Jezus Chrystus na krzyżu pokonał grzech pierworodny, diabła, Adama, wszystkie żywioły tego świata i świat cały i stał się absolutnym, niekwestionowanym władcą nad całym wszechświatem i wszelkim stworzeniem. Uczynił to, bez żadnego udziału człowieka, raz na zawsze, w czasie i poza czasem. Zapłacił okup za życie dusz i na nowo pojednał je z Bogiem, otwierając w Sobie przystęp Do Boga wszystkim duszom.  Diabeł został strącony z niebios na ziemię i rzucił się za potomstwem Niewiasty(ad6). Chrystus Pan, przez swoją ofiarę z Drogocennej Krwi uczynił bezgrzeszne wszystkie dusze(ad7). Tym, które uwierzyły Bogu, że zostały Odkupione, dał swojego Ducha, czyniąc je synami Bożymi i uzdolnił je do wypełnienia starożytnego Prawa, którym jest wzniesienie ciała do chwały Bożej(ad8). Zniósł Prawo przykazań i sam stał się Prawem, które mówi kochaj i rób co chcesz(ad9). Po Odkupieniu zatriumfowała łaska Boża nad Prawem, wolność od grzechu nad niewolą(ad10). Zadaniem synów Bożych było wyzwolenie ciała od diabła. Synowie Boży mieli pełną świadomość, że są czystymi duszami, wyzwolonymi tylko z mocy Bożej, bez żadnego udziału własnego i, że grzech ciała nie jest ich grzechem tylko szatana, który zniewala ich ciało(ad11). Chrześcijanie pierwszych wieków żyli tą prawdą. Wszyscy, którzy uwierzyli w bezgrzeszność duszy byli świętymi. Pojawienie się synów Bożych było realnym zagrożeniem dla diabła, szatana. Dlatego w pierwszych wiekach zostali wybici prawdziwi chrześcijanie. Została spalona biblioteka Aleksandryjska, żeby zatrzeć wszelki ślad po Chrystusie. Wiara chrześcijańska stała się wiarą państwową, z nakazu. Bez wiary w Chrystusa stawali się Rzymianie chrześcijanami. Chrystus Pan został wyprowadzony z ludzkich serc do skrzynki w kościołach, budowanych na wzór pogański. W 418 roku na Synodzie w Kartaginie narzucono zasady chrztu, które trwają do dzisiaj, a które nakazały podczas chrztu usuwać grzech pierworodny w ludzkich sumieniach, grzech, który został usunięty przez Chrystusa i, którego nie ma, czyli zaczęto stosować magię i uczyniono Kościół instytucją Adamową. Według św. Piotra apostoła chrzest miał być wołaniem do Boga Ojca o czyste sumienie przez Chrystusa Zmartwychwstałego(ad12). Tymczasem zaczęto ludzkimi rękami usuwać coś, czego nie ma i w ten sposób w ludzkich sumieniach na nowo zakrólował grzech pierworodny poczytany przez Kościół. Tak pojawiła się druga Apokaliptyczna bestia, będąca na usługach pierwszej(ad13). Tylko przez oszustwo ludzkich sumień mógł diabeł przedłużyć swoje trwanie. Diabeł nie bał się samego Chrystusa, ponieważ był w innym świecie, ale śmiertelnie bał się synów Bożych, przez których Chrystus Pan panował w tym świecie. Dlatego Prawda o Odkupieniu, o synach Bożych, o starożytnym Prawie została skrzętnie ukryta przez Kościół. Jak zapowiedział prorok Daniel, w proroctwie na czasy ostateczne, zostały zmienione czasy i prawo(ad14). Za sprawą Kościoła Katolickiego czasy po Odkupieniu stały się takie jak przed Odkupieniem i Prawo grzechu zostało przywrócone w miejsce Bożej łaski. Powstał Katechizm, prawo ludzkie odarte z Ducha Bożego, sprzeczne z Ewangelią. W konfesjonałach odpuszcza się grzechy, powodując, że ludzie odpadają od łaski. Kościół Katolicki zaprzedał się szatanowi, stał się Apokaliptycznym antychrystem, wykorzystując zaufanie wiernych i prowadząc ich na zagładę. Napracował się by grzech ciała był uznawany jako grzech duszy. Nastały czasy ostateczne i jak zapowiedział prorok Daniel bez udziału człowieka bestia zostanie skruszona(ad15). Bardzo wyraźnie o przestępstwie i końcu  Kościoła mówi Apokalipsa św. Jana(ad16). Poniżej zostały przedstawione wersety Ewangeliczne, świadczące o prawdziwości przedstawionego tekstu, według Biblii Tysiąclecia.

  • Księga Rodzaju, 1, 20-3
  • List do Rzymian, 8, 19-20 „ Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał – w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia.”
  • 13, 1-3 „ i ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze. Bestia, którą, widziałem, podobna była do pantery, łapy jej – jakby niedźwiedzia, paszcza jej – jakby paszcza lwa. A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią.”
  • 12, 7-9 „ I nastąpiła walka na niebie : Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych – aż do śmierci.”
  • Księga Rodzaju 3, 14-15 „Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”
  • 12,17 „ I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa”
  • I J 2,2 „ On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.”
  • Rz 8, 14 „ Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.”
  • Ef 2, 14-18 „ On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i jednych jak i drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.”

10)Ga 5,1-4 „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej  i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!. Oto ja Paweł, mówię wam: Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda. I jeszcze raz oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu: jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy Prawa. Zerwaliście więzy z Chrystusem; wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie, wypadliście z łaski.”

11)Rz 7, 18-23 „Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach.”

12) IP 3,21 „Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie z brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.”

13) Ap 13,11-12 „ Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka a mówiła jak Smok. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona.”

14) Dn 7, 25-26 Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał  zmienić czasy i Prawo, a będą wydani w  jego ręce do czasu, czasów i połowy czasu. Wtedy odbędzie się sąd i odbiorą mu władzę, by go zniszczyć i zniweczyć doszczętnie.”

15) Dn 8, 23-25 „ A przy końcu ich panowania, gdy występni dopełnią swej miary, powstanie król o okrutnym obliczu, zdolny rozumieć rzeczy tajemne. Jego moc będzie potężna, ale nie dzięki własnej sile. Będzie zamierzał rzeczy dziwne i dozna powodzenia w swych poczynaniach; obróci wniwecz potężnych i naród świętych. Przy jego przebiegłości i knowanie będzie skuteczne w jego ręku. Stanie się on wyniosłym w sercu i niespodziewanie zgotuje zagładę wielu. Powstanie przeciw Najwyższemu Księciu, lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony.”

16) Ap 18, 9-10,13 „ I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru. Stanąwszy z daleka ze strachu przed jej katuszami, powiedzą: Biada, biada wielka stolico, Babilonie, stolico potężna! Bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł! A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią, bo ich towaru nikt już nie kupuje: towaru ….. ciał i dusz ludzkich.

 

 

 

I commenti sono chiusi