MAGNIFIKAT JEROZOLIMSKI LIST 1

MAGNIFICAT JEROZOLIMSKI

Osiem aktów Jerozolimy wg Modlitwy Pańskiej

 

Każdy werset Modlitwy Pańskiej, począwszy od „Ojcze Nasz, który jesteś w niebie”, jest odwiecznie scalony z każdym kolejnym odpowiednim dniem pobytu Jezusa Chrystusa w Jerozolimie: począwszy od Niedzieli Palmowej (dzień 1) do samego poranka Zmartwychwstania (dzień 8).

Modlitwa Pańska była i jest „zapisem” zbawczego planu zbawienia człowieka, a tym samym zapowiedzią wydarzeń ostatnich ośmiu dni Jezusa w Jerozolimie, pełnią obrazu życia i całej Istoty Chrystusa, miejscem Jego przebywania w jedności z Ojcem, owym mieszkaniem przygotowanym przez Zbawiciela dla każdego z nas, do którego osiągnięcia jesteśmy powołani.

Modlitwa Pańska i Osiem dni Jerozolimskich (Wielki Tydzień + Wielkanoc) są spójne ze sobą jak Oblubieniec i Oblubienica.

Modlitwa Pańska dana przez samego Chrystusa jest Z w i a s t o w a n i e m dzieła Zbawienia człowieka; jak Gabriel zwiastuje Zbawiciela, tak Chrystus ZWIASTUJE W Modlitwie Pańskiej Zbawczy plan zbawienia, realizowany w czasie ostatnich ośmiu dni Jerozolimskich; jak Maryja wypowiada FIAT, tak Chrystus przyjmuje i realizuje w pełni Wolę Bożą.

MODLITWA PAŃSKA JEST JAK KWIAT, KTÓRY OTWIERA SWE PĄKI GDY SŁOŃCE JEZUSA CHRYSTUSA OŚWIETLA JE W CZASIE OŚMIU DNI JEROZOLIMY, BY UJAWNIĆ MOGŁY SERCOM SPRAGNIONYM UKRYTĄ W NICH TAJEMNICĘ.

(1) NIEDZIELA PALMOWA - Ojcze nasz, który jesteś w niebie

WYDARZENIA wg Ewangelii: Jezus wjeżdża do Jerozolimy, lud raduje się ze spełniającego się proroctwa - wita radosnym „Hosanna!” Syna Bożego nadchodzącego by wybawić od zła i wyzwolić od śmierci; Chrystus w gorliwości o Dom Swego Ojca rozprawia się z kupczącymi w Świątyni, uzdrawia chorych, naucza.

Ewangelia wg Św. Jana, rozdział 12

 Uroczysty wjazd do Jerozolimy

12 Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy,13 wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz «Król izraelski!»

Niedowiarstwo Żydów
44 Jezus zaś tak wołał: „Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. 45 A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał.  49 Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. 50  To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział”.

 

 

 

WYDARZENIA wg Ewangelii: Jezus przeklina drzewo figowe nie dające owocu Synowi Bożemu, w Świątyni uzdrawia, przemawia, naucza, pokonuje mądrością atakujących Go podstępnie faryzeuszy, głosi Słowo Boże. Czyni to wszystko w Święte Imię Ojca, które w Nim znalazło pełne Uświęcenie.

 

 

(3) WTOREK - Przyjdź Królestwo Twoje

WYDARZENIA wg Ewangelii: uczniów dziwi uschłe przeklęte przez Chrystusa drzewo figowe – dowód na to że Słowo ma moc sprawczą na ziemi, Jezus ponownie jest w Świątyni, naucza, pociesza, uzdrawia chromych i niewidomych, odpiera kolejne ataki uczonych w piśmie – Królestwo Boże przybliżyło się i ziszcza się na oczach ludu.

Ewangelia wg Św. Mateusza, rozdział 12 – Zarzut faryzeuszów i obrona Jezusa
28 Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was Królestwo Boże.

 

 

(4) ŚRODA - Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi  

WYDARZENIA wg Ewangelii: Jezus jest ponownie w Świątyni, naucza, pociesza, uzdrawia i odpiera ataki uczonych w piśmie, Słowem i czynem zaświadcza o  nierozerwalnej jedności pomiędzy tym co duchowe i tym co na ziemi.

Ziszczają się słowa wypowiedziane w Ewangelii:

Ewangelia wg Św. Jana

  1. 10,30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
  2. 5,19 Tedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam,

nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec

               czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni.

 
(5) CZWARTEK - Chleba naszego powszedniego daj mam dzisiaj
WYDARZENIA wg Ewangelii: Jezus wydaje polecenia przygotowania Paschy, naucza w Świątyni; Ostatnia Wieczerza – umycie uczniom nóg; Przykazanie o Miłowaniu się wzajemnym tak jak umiłował Chrystus; ustanowienie Eucharystii – Pokarmu Życia- Nowego Przymierza Bożej Miłości; Judasz zdradza miejsce pobytu i pochwycenia Jezusa;

Ewangelia wg Św. Łukasza – rozdz. 22, 14-20

Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana”.

 

 

(6) PIĄTEK - Odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom

WYDARZENIA wg Ewangelii: pochwycenie Jezusa w ogrodzie oliwnym po modlitwie i trwodze konania, proces: u Annasza, u Piłata, u Heroda, ponownie u Piłata, biczowanie, koronowanie cierniem, droga krzyżowa, ukrzyżowanie i śmierć, złożenie do grobu.

 

Nie ma większej miłości niż ofiarowanie własnego życia dla ocalenia drugiego człowieka. Jezus Chrystus jest okupem za życie wszystkich ludzi. W swej dobrowolnej okrutnej męce usprawiedliwia przed Ojcem swoich oprawców, pociesza współczujących Jego cierpieniu, nie pamięta o sobie, uzdrawia (odcięte ucho żołnierza z kohorty w Getsemani) i przyjmuje ciosy bez najmniejszej skargi - JEST NIESKAZITELNĄ NAJCZYSTSZĄ MIŁOŚCIĄ MIŁOSIERNĄ, NIEUSTAJĄCYM WYBACZENIEM

Ewangelia wg Św. Łukasza – rozdz. 23
27 A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim.28 Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: «Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! 31 Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?»

33 Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. 34 Lecz Jezus mówił: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią

 

 

(7) SOBOTA - Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie

WYDARZENIA: Ciało Chrystusa spoczywa w grobie. Apostołowie „ukrywają się” w Wieczerniku zastraszeni wydarzeniami dnia poprzedniego, bądź rozproszeni po okolicy.

Jezus Chrystus zstępuje do piekieł. Przebywa tam już od wieczora Wielkiego Piątku; Rozbija bramy piekieł, więzi Lucyfera, wyzwala dusze z pokolenia Dawidowego 3 razy po 14 pokoleń, aż do Adama i SAM STAJE SIĘ NOWYM ADAMEM, WYBAWIENIEM OD WSZELKIEGO ZŁA, NIEZWYCIĘŻONYM OBROŃCĄ PRZED POKUSĄ ZWĄTPIENIA W MOC I ZWYCIĘSTWO MIŁOŚCI BOŻEJ NAD ZŁEM, GRZECHEM I ŚMIERCIĄ – W NIM POKŁADAMY CAŁĄ NADZIEJĘ, NA MOCY KTÓREJ JUŻ JESTEŚMY ZBAWIENI.

ZASIANE PRZEZ SZATANA ZWĄTPIENIE W BOŻY PLAN ZBAWIENIA LUDZKOŚCI PRZEZ MĘKĘ, ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA TO NIC INNEGO JAK ANTYTEZA WIARY, NADZIEI I BOŻEJ MIŁOŚCI. MARYJA DZIEWICA- NAJCZYSTSZA Z LUDZI - NIE ULEGŁA POKUSIE ZWĄTPIENIA W ZMARTWYCHWSTANIE STAJĄC SIĘ PRZEZ TO WSPÓŁODKUPICIELKĄ I NOWĄ EWĄ

 

 

 

1 List Św. Pawła do Koryntian - rozdz.15

20 Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. 21 Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. 22 I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, 23 lecz każdy według własnej kolejności.

 

Ewangelia wg Św. Mateusza - rozdz.26

Módlcie się abyście nie ulegli pokusie.

 

 

(8) NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA - Zbaw nas od złego
WYDARZENIA dnia: Zmartwychwstanie

Jezus Chrystus Zmartwychwstaje w niedzielny poranek, w ósmym dniu pobytu w Jerozolimie, stając się Drogą i Bramą do Ojca, naszego Boga.

Na Jego Imię zgina się wszelkie kolano na Niebie i na ziemi i pod ziemią.

W TEN DZIEŃ WYPEŁNIA SIĘ WOŁANIE JEROZOLIMY Z DNIA PIERWSZEGO:

                             „OJCZE NASZ, KTÓRY JESTEŚ W NIEBIE" - "ZBAW NAS OD ZŁEGO"

 

Faryzeusze nienawidząc Chrystusa, i jednocześnie bojąc się Go, rozpowszechniali kłamstwo, jakoby uczniowie Jezusa wykradli ciało swego Nauczyciela w czasie gdy żołnierze spali. Na tym nie koniec, rzucili oni także klątwę zamętu na wydarzenia w Jerozolimie, w szczególności na duchowe poznanie Prawdy o Zbawieniu i Zmartwychwstaniu; klątwa ta dotykając każdego, kto pragnął zbliżyć się do wydarzeń Jerozolimy powodowała utknięcie w duchu zamętu i niezrozumienia. Z tej właśnie przyczyny Modlitwa Pańska ukazując Boga jako zwodziciela i kusiciela pozostawała przez wieki zniekształcona odzierając tym samym człowieka z UFNOŚCI do Stwórcy a przez to również z możliwości poznania w „duchu i prawdzie”.

Świadomość ludzi (za wyjątkiem serc czystych - w pełni Bogu oddanych), zatrzymała się mocą klątwy na szóstym dniu Jerozolimy – czyli na cierpieniu i śmierci Jezusa Chrystusa, uniemożliwiając dotarcie do Prawdy o zwycięstwie nad grzechem i śmiercią; zatrzymała się więc niejako na „cenie”,  na zapłacie za życie (na cierpieniu Krzyża) a nie na samym odzyskanym życiu (na zwycięstwie przez Krzyż). Duch zamętu i nieufności pochłonął nawet samych Apostołów i uczniów Chrystusa (i więził ich do momentu osobistego dostrzeżenia namacalnych dowodów: ujrzenia całunu w grobie przez Św. Jana, czy ukazania się przez Zmartwychwstałego Chrystusa w uwielbionym ciele Marii Magdalenie a następnie w obecności Apostołów w Wieczerniku). W pełni wiary i ufności wytrwała tylko Matka – Dziewica Maryja.

 

Faryzeusze przeklinają wierzących Chrystusowi

Ewangelia wg Św. Jana - rozdz. 7

45 Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: "Czemuście Go nie pojmali?" 46 Strażnicy odpowiedzieli: "Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia".  47 Odpowiedzieli im faryzeusze: "Czyż i wy daliście się zwieść? 48 Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? 49 A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty".

 

zamęt i zwątpienie wśród uczniów

Ewangelia wg Św. Jana – rozdz. 20

11 Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. 14  ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. 15 Rzekł do niej Jezus: "Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?" Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: "Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę". 16 Jezus rzekł do niej: "Mario!" A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: "Rabbuni", to znaczy: Nauczycielu! 17 Rzekł do niej Jezus: "Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: "Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego"". 18 Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: "Widziałam Pana i to mi powiedział".

19 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" 20 A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. 24 Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł

Jezus. 25 Inni więc uczniowie mówili do niego: "Widzieliśmy Pana!" Ale on rzekł do nich: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę". 26 A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam!" 27 Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!" 28 Tomasz Mu odpowiedział: "Pan mój i Bóg mój!"

 29 Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli".

 

Chrystus jednak nie umarł nadaremnie i obecnie, kiedy na światło dzienne mocą Ducha Bożego objawiane zostają wydarzenia Jerozolimy według Modlitwy Pańskiej, klątwa zamętu traci moc działania - ZOSTAJE PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA ZRZUCONA A WSZYSTKO CO BYŁO ZAKRYTE ZOSTAJE ODKRYTE – ZBAWIENIE STAJE SIĘ UDZIAŁEM KAŻDEGO CZŁOWIEKA.

 

Ewangelia wg Św. Mateusza – rozdz. 10 – Męstwo w ucisku

26  Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. 

 

 

Apokalipsa wg Św. Jana - ROZDZIAŁ 22

1 I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. 2 Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące dwanaście owoców - wydające swój owoc każdego miesiąca - a liście drzewa [służą] do leczenia narodów.
Nic godnego klątwy już [odtąd] nie będzieI będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali.

 

Poprzez uznanie w ludzkich sercach Boga JAKO ZBAWICIELA I OBROŃCĘ PRZEZ WSZELKIM ZŁEM I POKUSĄ diabeł zostaje zdemaskowany i nie pozostaje mu nic innego jak tylko stanąć do otwartej walki, gdyż ukryć się już nie może.

 

Apokalipsa wg Św. Jana - ROZDZIAŁ 12, Losy Kościoła

I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, 10 I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: "Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. 11 A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci. 12 Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i biada morzu - bo zstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu".

 

Czas opowiedzenia się wobec odkrytej PRAWDY O ZBAWIENIU to czas żniwa, to

rozłam na plewy (tych, którzy wybiorą trwanie w fałszu) oraz na ziarno (trwających w Chrystusie)

 

Ewangelia wg Św. Łukasza – rozdz. 3, 15-17

Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów.16 On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem.16 Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.

 

Apokalipsa wg Św. Jana – rozdz. 14, Żniwo i winobranie

14 Potem ujrzałem: oto biały obłok -  a Siedzący na obłoku, podobny do Syna Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie, a w ręku ostry sierp. 15 I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do Siedzącego na obłoku: "Zapuść Twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi!" 

 

Przyjęcie BOGA OJCA TAKIM JAKIM JEST – OBROŃCĄ, W KTÓRYM CZŁOWIEK ZBAWIA SIĘ NA MOCY UFNOŚCI ZŁOŻONEJ W JEGO SPRAWCZĄ MIŁOŚĆ, TO PRZYJĘCIE CHRYSTUSOWEGO ZBAWIENIA, które dokonało się na krzyżu 2000 lat temu.

 

Ewangelia wg Św. Jana – rozdz. 19, 28-30

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę oddał ducha.

 

Dlatego już teraz możemy w pełni ufności wołać do Ojca:

OJCZE NASZ, KTÓRY JESTEŚ W NIEBIE,

ŚWIĘCI SIĘ IMIĘ TWOJE,

JEST KRÓLESTWO TWOJE,

JEST WOLA TWOJA JAKO W NIEBIE TAK I NA ZIEMI,

CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO DAJESZ NAM DZISIAJ

I ODPUSZCZASZ NAM NASZE WINY JAKO I MY ODPUSZCZAMY NASZYM WINOWAJCOM

I NIE DOPUSZCZASZ ABYŚMY ULEGLI POKUSIE,

ALE ZBAWIASZ NAS ODE ZŁEGO, BO DAJESZ NAM SIEBIE CAŁEGO.

AMEN. AMEN. AMEN.

 

Modlitwa Pańska mówiona od końca to sam Magnificat wyśpiewany przez Duszę człowieka:

 

AMEN. AMEN. AMEN.

PANIE, TY DAŁEŚ NAM SIEBIE CAŁEGO

ZBAWIAJĄC NAS ODE ZŁEGO

I DZIĘKI TWEMU WYBAWIENIU CHRONISZ NAS PRZED WSZELKĄ POKUSĄ

I MOCA SWEGO MIŁOSIERDZIA WSZELKIE PRZEWINIENA NAM ODPUSZCZASZ A WÓWCZAS I MY ODPUSZCZAMY JE NASZYM WINOWAJCOM

I KARMISZ NAS SOBĄ, MIŁOŚCIĄ SWOJĄ

PRZEZ KTÓRĄ WSZYSTKO CO ZIEMSKIE STAJE SIĘ  NIEBIAŃSKIE

I IMIĘ TWOJE ŚWIĘCI SIĘ W CAŁEJ PEŁNI

GDY W TOBIE ODNAJDUJĘ SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ,

TOŻSAMOŚĆ BYCIA TWOIM DZIECKIEM, OJCZE NASZ.

 

MODLITWA PAŃSKA ODKRYTA W SWYM MISTYCZNYM WYMIARZE PRZEZ OSIEM DNI JEROZOLIMY ODSŁANIA TAJEMNICĘ SWOJEJ ISTOTY - OKAZUJE SIĘ POŁOŻONYM PRZEZ CHRYSTUSA FUNDAMENTEM NOWEGO JERUZALEM, NA KTÓRYM BÓG WZNOSI DUCHOWĄ ŚWIĄTYNIĘ – ŚWIĘTE ŚWIĘTYCH, PRZYBYTEK BOGA Z LUDŹMI.

 

Apokalipsa wg Św. Jana –

Nowe stworzenie - Jeruzalem niebiańskie

ROZDZIAŁ 21

1 I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. 2 I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe
ujrzałem zstępujące z nieba od Boga
, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. 3 I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu:
"Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem,
a On będzie "BOGIEM Z NIMI". 4 I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły". 5 I rzekł Zasiadający na tronie: "Oto czynię wszystko nowe". I mówi:
"Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe". 6 I rzekł mi: "Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia.
7 Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem. 

 

Jeruzalem czasów mesjańskich

22 A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg

wszechmogący oraz Baranek. 23 I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca,
by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą - Baranek.
24 I w jego świetle będą chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. 25 I za dnia bramy jego nie będą zamknięte: bo już nie będzie tam nocy. 27 A nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka.

 

ROZDZIAŁ 22

1 I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. 2 Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach,

drzewo życia, rodzące dwanaście owoców - wydające swój owoc każdego miesiąca -
a liście drzewa [służą] do leczenia narodów. 3 Nic godnego klątwy już [odtąd] nie będzieI będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. 4 I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego - na ich czołach.
5 I [odtąd] już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy
i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. 
6 I rzekł mi: "Te słowa wiarygodne są i prawdziwe,
a Pan, Bóg duchów proroków, wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem. 
10 Dalej powiedział do mnie:
"Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska.
11 Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci! 12 Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. 13 Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.
14 Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta. 
15 Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje.

 

EPILOG

16 Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna".
17 A Duch i Oblubienica mówią: "Przyjdź!" A kto słyszy, niech powie: "Przyjdź!" I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. 

Nessun commento ancora

Leave a Reply

E' necessario essere Accesso effettuato per pubblicare un commento