KOLEJNY ARTKUŁ Z OPEN HEAVEN

GŁĘBIA DUCHA MIŁOŚCI I BEZSENS DĄŻENIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Oszustwo ciemności rażąco wtargnęło do umysłów i serc naturalnej ludzkości na tym świecie. Gorzka nienawiść i skrajna przemoc wobec wszystkiego, co dotyczy Boga i Chrystusa Jezusa, stają się rażąco widoczne na wysokich stanowiskach ludzkich rządów. Nasze naturalne umysły zawodzą. Naturalny umysł nie znajduje rozwiązania ani sposobu naprawy zadziwiającego dylematu świata uwięzionego w autodestrukcyjnych wierzeniach i praktykach. To pozostawia nas w beznadziejnej próżności. Świecki humanizm i stworzone przez człowieka religie są głosem śmierci próbującym zagłuszyć rzeczywistość Ducha głosu prawdziwego życia Boga w Chrystusie w Jego ludzie na ziemi. Anty-Chrystus wyszkolone pokolenie przeklętych dzieci wyrosło na dorosłych, którzy chcą sprowadzić zniszczenie na ludzi i narody wolnego świata. Nie ma żadnego ziemskiego ani humanistycznego rozwiązania, które mogłoby zmienić falę sił antychrysta, dążących do zniszczenia wszystkiego, co pochodzi od Boga na ziemi. Moc powstrzymania niszczycielskich sił zła musi pochodzić od Ducha Boga w niebie.

APOKALIPTYCZNY KATAKLIZM, ZWOLNIENIE MOCY OD NIEBA.

 Czysta święta miłość i moc Wszechmogącego Boga, który płynie życiem do ludu Bożego, rozpływa się na wszystko, co podnosi się przeciwko Bogu. (Izajasz 2). Niespotykany czas jasnego światła miłości Boga i głębokiej ciemności zniszczenia jest teraz na świecie. Powstańcie, świećcie; bo wasze światło przyszło! A chwała Pańska wzeszła nad tobą. 2 Bo oto ciemność okryje ziemię, głęboka ciemność ludzi; Ale Pan powstanie nad tobą. A Jego chwała będzie widoczna na tobie. 3 Poganie przyjdą do waszego światła, a królowie do blasku waszego wschodu ”(Izajasza 60). Zalew Mocy Duchowej Miłości płynie z Ducha Boga do serc i życia wybranych Synów Bożych. Chociaż wielu jest powołanych, tylko wierni, dzieci Boga o czystym sercu są wybierani i są napełniani potężnym oczyszczającym strumieniem płynnego ognia wszechogarniającej miłości Boga. Niesamowita moc miłości dopiero zaczyna być rozpoznawana w Zmartwychwstałych Ukrzyżowanych Synach, którzy utracili swoje poprzednie życie i zostali ożywieni przez zamieszkującego w nich Ducha Chrystusa wewnątrz. (Galacjan 2:20).Wszystkie cechy Boga przeznaczone dla człowieka płyną w rzece miłości do Synów Bożych. Bez wysiłku z naszej strony, Mądrość i Moc Wszechmogącego Boga wlewają się w nas, dając sprawiedliwość, pokój i radość. Królestwo Boże panuje w naszych sercach i na świecie.

MIŁOŚĆ OCZYSZCZA I ZLECA WSZELKIE ŻYCIE

Prawa i zasady nic nie znaczą dla oszukanego bezprawia antychrystycznego pokolenia synów i córek diabła pochylonych nad złym zniszczeniem. Tylko pełne uwolnienie MOCY MIŁOŚCI BOGA w Jego pełnoletnich Synach wypełnionych Chrystusem przez Ducha Boga wytrzyma atak przemocy przeciwko rzeczywistości panowania królestwa Bożego na ziemi. „Bo wtedy będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. A jeśliby nie skróciły się te dni, nie byłoby zbawione żadne ciało; ale przez wzgląd na  wybranych  dni zostaną skrócone ”. Ew. Mateusza 24

 MOC MIŁOŚCI i MĄDROŚĆ BOGA WSZECHMOCNEGO płynie do Synów Bożych, w których Chrystus Jezus w pełni mieszka, wzmacniając w ten sposób Synów Bożych, aby położyli kres wszelkiemu dziełu pokonanego wroga. MOC MIŁOŚCI rozpuszcza wroga i jego dzieła.

TAJEMNICE BOGA POJAWIŁY SIĘ

Tajemnice wykraczające poza ludzkie zrozumienie są uwalniane, aby umożliwić i upoważnić dojrzałych ludzi Bożych do manifestacji pełni dzieł Nieba - do mówienia i robienia tego, czego nie może zrobić żadna naturalnie myśląca lub duchowo niedojrzała osoba. Jednakże mówimy mądrość wśród tych, którzy są dojrzali, ale nie mądrość tego wieku, ani władców tego wieku, którzy nie dochodzą do siebie.  Ale my mówimy mądrość Bożą w tajemnicy, mądrość ukrytą, którą Bóg ustanowił przed wiekami dla chwały naszej,  Ale jak napisano: „Oko nie widziało, ucho nie słyszało rzeczy, które Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują . Ale Bóg objawił je nam przez Swego Ducha. Albowiem Duch szuka wszystkiego, tak głębokich rzeczy Bożych. Cała ziemia stanie się nowa w zwycięstwie drogocennego Baranka Bożego, Zbawiciela i Króla Chrystusa Jezusa w całej Jego chwale, gdy oddaje królestwa ziemi z powrotem Ojcu Bogu. Potem przychodzi koniec, kiedy przekazuje królestwo Bogu Ojcu, kiedy kładzie kres wszelkim rządom i wszelkiej władzy i mocy. Królestwa tej ziemi stały się królestwami naszego Boga. „I zabrzmiał siódmy anioł: I były głośne głosy w niebie, mówiąc: Królestwa tego świata stały się królestwami naszego Pana i Jego Chrystusa, a On będzie królował na wieki wieków!”

UCZUCIE PASJI LUDZKIEJ I WSPÓŁCZESNOŚCI.

Nie mylcie ludzkich uczuć namiętności i współczucia z prawdziwą MIŁOŚCIĄ BOGA. Naturalny, ziemski człowiek nie wie i nie może posiadać prawdziwej miłości. Istnieją poważne różnice między czystą świętą miłością, która pochodzi od Boga, a naturalną emocjonalną pasją i współczuciem. MIŁOŚĆ BOŻA jest przede wszystkim tym, kim jest Bóg. Bóg jest miłością. Dlatego cała postać Boga jest objęta Jego miłością.

 W MIŁOŚCI Z BOGIEM.

Bycie MIŁOŚCIĄ oznacza, że ​​miłość jest w pełni przekazywana i przyjmowana przez obie strony. Można kochać drugiego, ale tylko wtedy, gdy miłość jest odwzajemniona, można powiedzieć, że są W MIŁOŚCI. MIŁOŚĆ BOŻA zawiera Jego MOC, MĄDROŚĆ i SPRAWIEDLIWOŚĆ, jak również Jego chwałę, sprawiedliwy gniew i wszelkie cechy natury Boga. Wszystkie te cechy Boga wpływają na człowieka, który jest MIŁOŚCIĄ z Ojcem Bogiem, w Chrystusie przez Ducha Świętego. Objawy i obecność Boga w życiu człowieka obejmują doświadczenie sprawiedliwości, pokoju i radości wypełniające życie teraz i na zawsze. Bóg kocha każdą ludzką istotę na ziemi. Jednak NIE KAŻDA ISTOTA LUDZKA CHCE BYĆ W MIŁOŚCI z Bogiem. Ci, którzy nie są zakochani w Bogu, mogą jedynie poznać i doświadczyć naturalnej ludzkiej pasji lub współczucia uczuć emocjonalnych. UZASADNIENIE LUDZKIE - Naturalny ziemski człowiek może jedynie próbować zrównoważyć lub powstrzymać swoje emocje z naturalnym rozumowaniem ludzkim, co jest dalekie od mądrości i prawości Boga. Naturalne rozumowanie ludzkie nie ma mocy i mądrości Bożej miłości. W związku z tym może być poruszona lub dotknięta siłą ludzkich emocji. W życiu naturalnej, ziemskiej- cielesnej ludzkości powstaje napięcie między naturalnymi emocjami a racjonalnym rozumowaniem intelektualnym. Zarówno wewnętrzne prawa, jak i reguły oraz zewnętrzne narzucone społecznie lub religijnie prawa lub zasady mogą powodować silne napięcie z ludzkimi emocjami. To wewnętrzne napięcie często powoduje stres, który powoduje brak spokoju i radości w życiu i może ostatecznie doprowadzić do choroby i przedwczesnej śmierci.

PRAWA I PRZEPISY BOŻE

W osobie, która jeszcze nie jest w pełni SZCZĘŚLIWA z Bogiem, Boże prawa i zasady mogą pomóc wzmocnić równowagę rozumowania, która powstrzymuje naturalne ludzkie emocje. Nadane przez Boga prawa i zasady są przydatne do wzmocnienia i wyszkolenia niedojrzałych dzieci Bożych. Prawo Boże i zasady są dla nas również sprawdzianem, czy Chrystus przebywa w nas przez Ducha Świętego. Kiedy Chrystus w pełni przebywa w człowieku, jego postępowanie jest zgodne z prawami od Boga, bez potrzeby i wysiłku ludzkiego rozumowania. Dzieła i Moc Miłości jest poza prawem i zasadami. Całe prawo i prorocy spełniają się dzięki MIŁOŚCI. Ci, którzy nie są jeszcze zakochani w Bogu i nie są jeszcze połączeni z fontanną wszechmocnej, wszechmądrej i wszechwiedzącej miłości Boga, nie mogą w naturalny sposób podążać zgodnie z wolą- wolnością i drogami Boga. Zgodnie z prawem nawet naturalny lub niedojrzały człowiek może zobaczyć swój brak posłuszeństwa wobec zasad Boga i wiedzieć, że szuka Boga, aby zaspokoić jego potrzebę zbawienia i wzmocnienia. Prawo jest opiekunem i nauczycielem niedojrzałego wierzącego. (Galacjan 3 ) Ci, którzy nie są jeszcze w MIŁOŚCI z Bogiem, mogą poznać Go i Jego drogi tylko dzięki prawom i regułom Bożym. TYLKO osoby połączone Duchem Świętym w Zmartwychwstałym Życiu Chrystusa mogą stać się MIŁOŚCIĄ BOGA NA ZIEMI. MIŁOŚCI BOŻEJ nie można się nauczyć ani osiągnąć za pomocą naturalnego wysiłku czy uczucia. BÓG JEST MIŁOŚCIĄ, a BÓG JEST DUCHEM. Tylko przez przekazanie życia wypełnionego Chrystusem przez Ducha Boga możemy stać się MIŁOŚCIĄ BOGA.

PASJA I TERAŹNIEJSZOŚĆ I WSPÓŁISTNIENIE NATURALNEGO CZŁOWIEKA.

Ludzkie emocje nie mają wrodzonej mądrości ani mocy pobożnego rozeznania i prawdy. Nieopanowane emocje człowieka mogą być całkowicie ślepe na prawdę i prowadzić do ciężkiego nieporządku w życiu. W dzisiejszym świecie, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych Ameryki, duch antychrysta oddzielił tłumy od miłości Boga. Pod płaszczykiem sekularyzmu i humanizmu bezbożni ludzie napełnili serca ludzi jedynie ludzką pasją i współczuciem, które kocha i obejmuje zło, ale zaprzecza prawdziwej miłości i sprawiedliwości Bożej. Czysta święta miłość Boga nie jest ślepa. Jest wszechwidząca, wszechwiedząca i wszech-kochająca w całej sprawiedliwości. Mądrość płynąca w miłości Bożej w nas porusza boskie rozeznanie i roztropność sprawiedliwości. Naturalna ludzka pasja i współczucie są pozbawione rozeznania i dyskrecji, które prowadzą do przyjęcia zła i zaprzeczenia sprawiedliwej miłości Boga. Nawet Jezus z całą miłością nie oddał całego siebie wszystkim ludziom, ponieważ rozpoznał ich serca. (Jan 2). Dzięki czystej świętej miłości, a nie tylko naturalnej ludzkiej pasji lub współczuciu, możemy wiedzieć, gdzie nie „rzucać naszych pereł” ZWYCIĘSTWO MIŁOŚCI BOŻEJ

Kataklizmy, apokaliptyczne wydarzenia znacząco zmienią świat. Ucisk na tym świecie położy kres światu, jaki znamy. Świat, który był napędzany przez niepohamowane zło, zapada się. Chrystus swoim ludem oczyści świat. Bóg teraz oczyszcza i dopełnia wielu Synów Bożych, aby poprowadzić lud Boży w epokę panowania Chrystusa na ziemi w OBJAWIENIU 21 rzeczywistości Boga z nami na ziemi. Morze niestabilnych mas, poruszanych przez każdy zły wiatr, już nie będzie miał miejsca na ziemi. Lud Boży Oblubienicy powstanie w mocy i chwale czystej miłości Boga z nami jako Nowym Jeruzalem rządzącym miastem Oblubienicy Chrystusa Jezusa, naszego Króla i Pana. Bóg zamieszka ze Swoim ludem w pełni królestwa Bożego na ziemi, tak jak w niebie. Bądź silny i odważny w Bogu. Łk 12:32: "Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo." Królestwa tej ziemi stają się królestwami naszego Boga. DZIĘKUJĘ CI, JEZU!

I commenti sono chiusi