KOŚCIÓŁ KATOLICKI SPRZECIWIA SIĘ PRAWDZIWEMU CHRYSTUSOWI I NIE JEST W JEGO DUCHU

KOŚCIÓŁ KATOLICKI SPRZECIWIA SIĘ PRAWDZIWEMU CHRYSTUSOWI I NIE JEST W JEGO DUCHU

J 3    3 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego». 4 Nikodem powiedział do Niego: «Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?» 5 Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. 6 To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. 7 Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. 8 Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha». 9 W odpowiedzi rzekł do Niego Nikodem: «Jakżeż to się może stać?» 10 Odpowiadając na to rzekł mu Jezus: «Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? 11 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. 12 Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? 13 I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego. 14 A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, 15 aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. 16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 17 Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. 18 Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. 19 A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. 20 Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. 21 Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu».

Kościół Katolicki gloryfikuje sumienie a nie Boga. Kieruje się prawem ludzkim, prawem drzewa poznania dobra i zła a nie Prawem Bożym. Kiedy ten Kościół przestał być chrześcijański, kiedy utracił Ducha Bożego, kiedy odwrócił się od Chrystusa? – stało się to na Synodzie w Kartaginie w 418 roku. Właśnie tam Kościół zmienił fundament Prawdy na fundament kłamstwa i na nim buduje i w nim trwa, prowadząc dusze na zatracenie. Zatem nie spełnia Ewangelicznych wymagań Prawdy i nie zbliża się do światła. Trwa w ciemnościach.

Grzechem nie są uczynki ciała, ale życie wedle ciała. Grzechem nie są uczynki ciała, ale brak więzi z Bogiem. To brak więzi z Bogiem jest przyczyną utracenia Ducha Bożego. Kiedy tracimy więź z Bogiem? - tracimy ją, gdy podważamy prawdomówność Boga, gdy nie wierzymy w Odkupienie, gdy okłamujemy własną duszę, wmawiając jej, że nie jest odkupiona, że Chrystus nic dla niej nie uczynił, że wciąż żyje w grzechu, że grzechy ciała są grzechami duszy. W ten sposób zastawiamy sidła na własną duszę i uniemożliwiamy sobie narodzenie się w duchu. Nikt nie musi nas potępiać, sami się potępiamy. Myślimy, że jesteśmy ciałem i tylko ciałem. Nie przyjmujemy miłości i łaski Boga. Gdy nie ma prawdziwej wiary sumienie jest panem i zajmuje miejsce Boga w naszym sercu. To nie Boga uznajemy jako najwyższego sędziego ale sumienie. Jest konflikt. Gdy panuje sumienie, nie panuje Bóg. Szukając grzechu duszy łączymy się z ojcem grzechu. Szukając niewinności duszy łączymy się z Ojcem niewinności. Wszystkie uczynki ciała, gdy żyjemy wedle ciała, te dobre i te złe, osądzone wedle sumienia są zawsze grzechem. Wszystkie uczynki czynione wedle Ducha Bożego zawsze podobają się Bogu.

Mt 10,  28    Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.

I commenti sono chiusi