KOŚCIÓŁ UŚMIERCA SYNA BOŻEGO – LIST 10

KOŚCIÓŁ UŚMIERCA SYNA BOŻEGO

 

Am1,2    Powiedział on : Pan z Syjonu zagrzmi, z Jeruzalem wyda swój głos, a lamentować będą łąki pasterzy i szczyt Karmelu uschnie.

 

Am3,7    BO PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWYM PROROKOM.

Ap10,5-11    Anioł zaś, którego ujrzałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł ku niebu prawą rękę i przysiągł na Żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię, i to, co w niej jest, i morze, i to co w nim jest, że już nie będzie zwłoki, ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić, misterium Boga się dokona, tak jak podał On dobrą nowinę sługą swym prorokom………<<Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach>>.

 

Rdz3,11-13     Rzekł Bóg: <<Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?>>. Mężczyzna odpowiedział:<< Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem>>. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: <<Dlaczego to uczyniłaś?>> Niewiasta odpowiedziała: << Wąż mnie zwiódł i zjadłam>>.

Ap13,1     I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze.

 

Wj3,19-20   Ja zaś wiem, że król egipski pozwoli wam wyjść z Egiptu tylko wtedy, gdy będzie zmuszony ręką przemożną. Wyciągnę przeto rękę i uderzę Egipt różnymi cudami, jakich tam dokonam, a wypuści was.

Wj6,10-11   Pan powiedział do Mojżesza: << Idź i powiedz faraonowi, królowi egipskiemu, aby wypuścił Izraelitów ze swego kraju >>.

Wj7,14-15       Rzekł Pan do Mojżesza: <<Serce faraona jest twarde, wzbrania się wypuścić lud.

Wj8,15      Wówczas rzekli czarownicy do faraona:<< Palec to Boży >>, ale serce faraona pozostało uparte i nie usłuchał ich, co też Pan zapowiedział.

Wj9,1  Rzekł Pan do Mojżesza: << Idź do faraona i powiedz mu: Tak powiedział Pan, Bóg Hebrajczyków: Wypuść mój lud, aby Mi służył…..>>

Wj9,13    I rzekł  Pan do Mojżesza: << Wstań rano i idź do faraona, i powiedz mu: To mówi Pan, Bóg Hebrajczyków: Wypuść lud mój, aby Mi służył,…….

Wj10,3  Mojżesz i Aaron przybyli do faraona i rzekli do niego: << Tak powiedział Pan, Bóg Hebrajczyków : Dokądże będziesz zwlekał z upokorzeniem się przede Mną? Wypuść lud mój, aby mi służył.

Wj10,21  I rzekł  Pan do Mojżesza: << Wyciągnij rękę ku niebu, a nastanie ciemność w ziemi egipskiej tak gęsta, że można będzie dotknąć ciemności>>.

Wj11,1    Pan rzekł do Mojżesza: << Jeszcze jedną plagę ześlę na faraona i na Egipt. Potem uwolni was stąd. A uwolni was całkowicie, NAWET WAS WSZYSTKICH STĄD WYPĘDZI.

Wj12,29    O północy  Pan pozabijał wszystko pierworodne Egiptu: od pierworodnego syna faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego tego, który był zamknięty w więzieniu, a także wszelkie pierworodne z bydła.

Wj19,4    Wyście widzieli co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie.

Wj32,1    A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał swój  powrót z góry, zebrał się przed Aaronem i powiedział do niego: << uczyń nam boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej>>.

 

J19,28   Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł :<< Pragnę>>. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: <<Wykonało się>> I skłoniwszy głowę oddał ducha.

Łk23, 44-46   Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem:  Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.

 

Dz4,32-35   Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze [uzyskane] ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

Dz5,12-16    Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów wśród ludu. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.

 

SYNOD W KARTAGINIE KRZYŻUJE SYNA BOŻEGO W SERCACH LUDZI I ODDAJE TE SERCA POD WŁADZĘ DIABŁA.

Synod w Kartaginie z 418r. wyklucza z Kościoła tych, którzy przeczą, że otrzymują w spuściźnie od Adama grzech pierworodny, unicestwiając tym samym Kościół Chrystusowy i powołując instytucję Adamową.

1J5,12   Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia.

KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY PROWADZI DUSZE DO PIERWSZEGO ZMARTWYCHWSTANIA, A INSTYTUCJA ADAMOWA DO DRUGIEJ ŚMIERCI – CO CZYNI JĄ PRZESTĘPCĄ WSZECH CZASÓW.

Ap20,6   Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat.

Ap21,6-8   I mówi : << Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe >>. I rzekł mi: << Stało się. Jam Alfa i Omega. Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem. A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i WSZELAKICH KŁAMCÓW : udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga.

Ap13,11-12    Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona.

Hbr12,15-16   Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzki, który rośnie w górę, nie spowodował zamieszania, a przez to nie skalali się inni, i aby się nie znalazł jakiś rozpustnik i bezbożnik, jak Ezaw,  który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworodztwo.

Mt23,13-15  Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo  niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami.

 

Mk13,14      A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, zalegającą tam, gdzie być nie powinna – kto czyta, niech rozumie – wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi i nie wchodzi do domu, żeby coś zabrać. A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni. A módlcie się, żeby to nie przypadło w zimie. Albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia Bożego aż dotąd i nigdy nie będzie. I gdyby Pan nie skrócił owych dni, nikt by nie ocalał. Ale skróci te dni z powodu wybranych, których sobie obrał.

Jr5,1-5  Przebiegnijcie ulice Jerozolimy, zobaczcie, zbadajcie i przeszukajcie jej place, czy znajdziecie kogoś, czy będzie tam ktokolwiek, kto by postępował sprawiedliwie, szukał prawdy, a przebaczę jej. A gdy mówią :<< Na życie Pana!>> z pewnością przysięgają kłamliwie. Panie! Czyż oczy Twoje nie są zwrócone ku temu, co prawdziwe? Dotknąłeś ich klęską – nic sobie z tego nie robili, zagładą – nie chcieli przyjąć pouczenia. Skamieniało ich oblicze bardziej niż skała, i nie nawrócili się. Ja zaś powiedziałem sobie : „ To tylko prostacy postępują nierozsądnie, bo nie znają drogi Pana, obowiązków wobec swego Boga. Może więc pójdę do ludzi wybitnych i będę mówił do nich. Ci  bowiem znają drogę Pańską, obowiązki wobec swego Boga „. Lecz oni także pokruszyli jarzmo, potargali więzy.

Jr5,21-31   Słuchajcie tego, narodzie nierozumny i bezmyślny, co ma oczy a nie widzi, uszy, a nie słyszy. Nie boicie się Mnie – wyrocznia Pana – nie drżycie przede Mną, który ustanowiłem wydmy jako brzeg morski, jako granicę wieczną i nieprzekraczalną? Szaleją [ morskie fale ], lecz bezsilnie, huczą bałwany, lecz się nie mogą dalej posunąć. Naród ten ma serce oporne i buntownicze ; stają się oni odszczepieńcami i odchodzą. Nie powiedzieli w swych sercach : „ Chcemy bać się Pana, Boga naszego, który daje w swoim czasie deszcz wczesny i późny, który zapewnia nam ustalone tygodnie żniw „. Wasze grzechy to zniweczyły, a wasze występki pozbawiły was dobrobytu. Bo są w narodzie moim przewrotni, co splatają sieć jak łowca ptaków, zastawiają sidło, ŁOWIĄ LUDZI. Jak klatka pełna jest ptaków, tak domy ich przepełnione są oszustwem: w ten sposób stają się oni wielkimi i bogatymi, otyłymi i ociężałymi, a także prześcigają się w nieprawości. Nie przestrzegają sprawiedliwości – sprawiedliwości wobec sierot, by doznały pomyślności, nie bronią sprawy ubogich. Czy za to mam nie karać – wyrocznia Pana – lub się nie pomścić nad takim jak ten, narodem? Obrzydliwość i zgroza dzieją się w kraju. Prorocy przepowiadają kłamliwie, kapłani nauczają na własną rękę, a lud mój to lubi. I CÓŻ UCZYNICIE, GDY KRES TEGO NADEJDZIE?

Nessun commento ancora

Leave a Reply

E' necessario essere Accesso effettuato per pubblicare un commento