KOŚCIÓŁ WYRZEKŁ SIĘ DUCHA ŚWIĘTEGO LIST 3

Ap.5.9 (…)
«Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć,
bo zostałeś zabity
i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
10 i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami,
a będą królować na ziemi».

 

KOŚCIÓŁ  WYRZEKŁ  SIĘ  DUCHA  ŚWIĘTEGO

Adam i Ewa w wyniku grzechu pierworodnego utracili Ducha Świętego, w którym trwali przed grzechem. Cały okres po grzechu, aż do Jezusa Chrystusa Bóg mówił do narodu wybranego przez proroków. Lud nie słuchał proroków, a nawet ich zabijał, ponieważ był pod władzą pierwszej bestii, uosobionej w faryzeuszach i ludziach świątyni. Był bowiem pozbawiony Ducha Świętego. Tylko słabi, ułomni, biedni, chorzy, cierpiący, wykluczeni i inni odrzuceni przez bestię byli w stanie przyjąć Słowo Boże. Chrystus Pan pokonał grzech pierworodny /pierwszą bestię/ i wierzący w Niego otrzymali na powrót Ducha Świętego.

J 14,16 -17   „Ja zaś będę prosił  Ojca, a innego pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ w was przebywa i w was będzie.”

Szatan zagrożony powstawaniem synów Bożych, doprowadził do manipulacji, której celem była ponowna utrata Ducha Świętego przez lud Boży. Stało się to na synodzie w Kartaginie w 418 r. i trwa do dziś. Formuła chrztu świętego jest tak zmanipulowana, że pierwsza jej część nakazuje wyrzec się Chrystusa i poczytywać sobie grzech pierworodny w sumieniach ludzkich, co czyni drugą jej część nieważną.

Została utracona łączność z Bogiem i powstała druga bestia . Bestia wykorzystała naturalną potrzebę, - odruch behawioralny – człowieka, życia w stadzie i lęk przed wyłączeniem ze stada, co oznaczało śmierć. Ludzie chrzcili się według nowej formuły z lęku przed wykluczeniem. Od tego momentu kościół się degraduje, bowiem utracił – wyrzekł się - Ducha Świętego i poddał się pod panowanie drugiej bestii.

To Duch Święty daje pojmowanie Prawdy, dlatego bestia skierowała się przeciw Niemu.

Modlitwa Pańska otwiera serca ludzkie Duchowi Świętemu, dlatego Jezus Chrystus dał Ją ludowi, aby Duch Święty mógł w nim działać. Zniekształcenie szóstego wersetu Modlitwy Pańskiej zapewniło bestii chwałę przez to, że lud od tego momentu modli się do niej./KKK 2759 -6 werset MP „i nie wódź nas na pokuszenie”, Mt.6,13 MP „i nie dopuść abyśmy ulegli pokusie”/

I tak ponownie został odrzucony kamień węgielny, którym jest Jezus Chrystus.

Stanowisko kościoła zauważone po pierwszym liście niczego nie zmienia.  Bez  przyznania się do błędu i uznania, że tylko Jezus Chrystus pokonał grzech  pierworodny i że już go nie ma i bez zmiany formuły chrztu, kościół opowiada się po stronie   bestii.

W czasie „tomaszowym”,  w którym jesteśmy, odwołanie się do ludzkiego rozumu poprzez ujawnienie manipulacji,  może uratować chociaż część istnień ludzkich.

 

Encyclical Letter z 20.06.1894 Papieża Leona XIII: „Na tej ziemi zajmujemy miejsce Boga Wszechmogącego”

II Tes 2,3  „ Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi,[ bo dzień ten nie nadejdzie ], dopóki nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem”.

Heb.10.28 „Kto przekracza Prawo Mojżeszowe, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie [zeznania] dwóch albo trzech świadków. 29 Pomyślcie, o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew Przymierza, przez którą został uświęcony, i obelżywie zachował się wobec Ducha łaski. 30 Znamy przecież Tego, który powiedział: Do Mnie [należy] pomsta i Ja odpłacę. I znowu: Sam Pan będzie sądził lud swój. 31 Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żyjącego”.

 

Ap 10,11   I mówią mi: „Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach”.

Nessun commento ancora

Leave a Reply

E' necessario essere Accesso effettuato per pubblicare un commento