KOŚCIÓŁ ZABIEGA BY DUSZE NIE DOWIEDZIAŁY SIĘ O SWOJEJ BEZGRZESZNOŚCI

 KOŚCIÓŁ ZABIEGA BY DUSZE NIE DOWIEDZIAŁY SIĘ O SWOJEJ BEZGRZESZNOŚCI

Mt 7,  13 Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. 14 Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!

Ostrzeżenie przed fałszywymi apostołami

15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. 16 Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? 17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. 18 Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. 19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. 20 A więc: poznacie ich po ich owocach.

Łudzenie samego siebie

21 Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 22 Wielu powie Mi w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?" 23 Wtedy oświadczę im: "Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!"

W jaki sposób Kościół zabiega o to, by dusze trwały w grzechu? -  Po prostu wszystko czyni, aby dusze nie dowiedziały się o swojej czystości, o swojej bezgrzeszności, o sile swojego odkupienia. Dusze trwające w grzechu są bezbronne, pozbawione Chrystusowej opieki, zdane na panowanie ciała. Ciała, które jest wrogie duszy i Bogu. Ciała, którym włada szatan. Dla pokonania szatana w ciele i przyobleczenia ciała w chwałę Bożą,  Bóg Ojciec stworzył duszę z czystej swojej miłości. Duszę, która jak miłość wszystkiemu ufa, duszę wyposażoną w moc i potęgę wystarczającą do wykonania  zadania poleconego przez Boga. Jedynym i wystarczającym zabezpieczeniem duszy miało być posłuszeństwo absolutne nakazom Boga. Jak podaje Księga Rodzaju „ Ze wszystkich drzew możecie spożywać, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno wam jeść, bo pomrzecie.” Wiedział szatan o tej, według niego, słabości duszy i w nią uderzył. Nie nakłaniał do odrzucenia zadania Bożego, ale namówił by jeszcze lepiej je wykonali dodając własną inwencję. Dusze upadły,  stały się niewolnikami ciała i szatana i miały udział w śmierci, która jest nierozerwalnie związana z grzechem. Nic nie mogło wyzwolić dusz spod tego jarzma. Dopiero Chrystus Pan wydobył je spod władzy ciemności, grzechu i śmierci, dając im pełną wolność. Bezgrzeszność wszystkich dusz jest absolutnym faktem. Wszystkie bez wyjątku są, jak zapewnia św. Paweł i inni apostołowie doskonałe w Chrystusie. Co zatem czyni szatan. Za pomocą synów buntu rozpoczyna krucjatę przeciw czystości dusz. Rozpoczyna krucjatę przeciw synom Bożym, którzy mają moc pokonać szatana i wszystkie moce ciemności. Są bowiem śmiertelnym zagrożeniem dla szatana i wszelkiego zła. Przez kłamstwo wmawia duszom, że są słabe, grzeszne. Odrywa je w ten sposób od Oblubieńca Chrystusa, Zbawiciela i sam zajmuje to miejsce. Podjudza dusze by sobie same zawdzięczały swoją bezgrzeszność. By szukały grzechu, chociaż go nie mają. „Niby” oczyszczanie przez spowiedź jest właśnie tego przykładem. Nie Chrystus Pan jest obiektem wdzięczności, ale kapłan. Dusze pod wpływem Kościoła Kartagińskiego, który jest obrazem bestii, który sprzedał je diabłu a któremu zaufały, zaufały pięknym a fałszywym słowom, same sobie założyły sidła i wnyki. Ich kolczatka i obroża jest złota, błyszcząca. Apokalipsa ukazała jednak koniec tego procederu, który wielkimi krokami nadchodzi.

Ap 14,  6  Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną Dobrą Nowinę do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. 7 Wołał on głosem donośnym: «Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód!» 8 A inny anioł, drugi, przyszedł w ślad mówiąc: «Upadł, upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody!» 9 A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: «Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, 10 ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. 11 A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia». 12 Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. 13 I usłyszałem głos, który z nieba mówił: «Napisz: Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny».

I commenti sono chiusi