KOŚCIÓŁ ZAFUNDOWAŁ NAM DRUGIE KUSZENIE

KOŚCIÓŁ ZAFUNDOWAŁ NAM DRUGIE KUSZENIE – NA CZYM ONO POLEGA

Rdz,27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, 
na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę.
28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi»

Człowiek zatem, pierwsza dusza stworzona na obraz Boży, natura czysto duchowa, zgodnie z zamysłem Bożym miał panować nad ziemią i wszelkim stworzeniem materialnym, więc także nad szatanem.


Rdz, 3    A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli». Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło». 

Pierwsi ludzie uwierzyli szatanowi i ulegli kuszeniu, wypowiadając posłuszeństwo Bogu. Utracili Ducha Bożego i poddali się pod posłuszeństwo szatana. Tym sposobem szatan, jako władca nad człowiekiem dostał się na wyżyny niebieskie. Przed grzechem pierwsi ludzie / dusze/żyli poza czasem. Grzech spowodował, że wszystkie dusze od Adama do Chrystusa żyły już w czasie i były pod władzą grzechu.

Rdz, 3   16 Do niewiasty powiedział: «Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą». 

Dusza, która przed grzechem panowała nad ciałem /nad jęczącym stworzeniem/ inaczej nad naturą zmysłową, cielesną, po grzechu została poddana tej naturze. Została poddana diabłu, który władał ciałem. Dusza nie wykonała Starożytnego Prawa Boga, według którego miała wydobyć naturę ziemską spod panowania szatana i przywieźć tę naturę do oglądania chwały Bożej.

Rz, 5    12 Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli... 13 Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. 14 A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść. 

Rz, 5    18 A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. 19 Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi

 

Chrystus Pan na krzyżu pokonał ( uśmiercił) naszą grzeszną, Adamową naturę i Bóg Ojciec po trzech dniach wskrzesił Syna Swojego, a wraz z Nim, tą samą mocą, w tym samym czasie, stworzył z Niego nowe stworzenia, dusze, bezgrzeszne, niewinne, czyste jak sam Chrystus Pan, działające poza czasem, w stanie jak przed grzechem pierworodnym. W tym momencie diabeł został strącony na ziemię.

 

Ap, 12   I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. 
I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.
 10 I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. 11 A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci. 12 Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i biada morzu - bo zstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu». 

Ap, 12   17 I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. 

W jaki sposób szatan mógł walczyć z potomstwem Niewiasty, skoro utracił wpływy nadrzędne. Rozpoczął walkę z pozycji ziemi. Zaczął zniewalać ludzkie sumienia. Jak to czynił? Tak jak ludzie przed Odkupieniem nie byli świadomi grzeszności duszy, ponieważ czuli się ciałami, tak samo ludzie po odkupieniu nie zauważyli, że mają nowe dusze. Dlatego powie św. Paweł, a chodzimy po tym świecie głosząc, że wszyscy są doskonali w Chrystusie. W pierwszych wiekach miał diabeł pewną trudność w zniewalaniu sumień, ponieważ bardzo aktywnie działali apostołowie i pierwsi święci, którzy uwierzyli, że są nowymi duszami i znali swoje powołanie do wznoszenia jęczącego stworzenia. Wszyscy oni byli synami Bożymi, bo uwierzyli, że z Syna Bożego powstali. Dlatego rozpoczęło się polowanie na synów Bożych przez synów buntu, przez sługi szatana. Święci pierwszych wieków zostali doszczętnie wyniszczeni. Dlatego było możliwe wprowadzenie wiary chrześcijańskiej jako wiary państwowej. Chrześcijanami stawali się Rzymianie, którzy nic nie wiedzieli o Chrystusie Panu. Dlatego było możliwe budowanie świątyń na wzór pogański i wyprowadzenie Chrystusa z ludzkich serc do skrzynki w Kościołach. Chrześcijanie tracili Ducha Bożego. Kropką nad i stały się ustalenia Synodu w Kartaginie w 418 roku, kiedy to pod groźbą ekskomuniki nakazano przyjąć w sumieniach, na powrót władztwo Adama, odrzucając Chrystusa, zrywając więź z Chrystusem. Kościół stał się archontem. Mówił o Chrystusie piękne słowa, ale służył szatanowi. Nastąpiło drugie kuszenie. Kościół stał się bożkiem. Dzisiaj mało kto prawdziwie poszukuje Chrystusa. Tak jak przed odkupieniem ludzie czują się ciałami.

AP, 6    A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. 10 I głosem donośnym tak zawołały: «Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?» 11 I dano każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, by jeszcze krótki czas odpoczęli, aż pełną liczbę osiągną także ich współsłudzy oraz bracia, którzy, jak i oni, mają być zabici. 

 

Prorok Daniel w proroctwie na czasy ostateczne, w których właśnie żyjemy  powie :

Dn, 7  25 Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo, a  będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu26 Wtedy odbędzie się sąd i odbiorą mu władzę, by go zniszczyć i zniweczyć doszczętnie. 
27 A panowanie i władzę, i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty Najwyższego. Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem; będą Mu służyły wszystkie moce i będą Mu uległe".

Dn, 8    2 A przy końcu ich panowania, gdy występni dopełnią swej miary, powstanie król o okrutnym obliczu, zdolny rozumieć rzeczy tajemne. 24 Jego moc będzie potężna, ale nie dzięki własnej sile. Będzie zamierzał rzeczy dziwne i dozna powodzenia w swych poczynaniach; obróci wniwecz potężnych i naród świętych. 25 Przy jego przebiegłości 
i knowanie będzie skuteczne w jego ręku. Stanie się on wyniosłym w sercu i niespodzianie zgotuje zagładę wielu. Powstanie przeciw Najwyższemu Księciu, lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony. 26 Widzenie zaś o wieczorach i rankach, jakie opowiedziano tobie, jest prawdziwe. Ty jednak widzenie okryj milczeniem, bo dotyczy ono dni odległych.

 

Zostały zamienione czasy i prawo, dokładnie tak jak prorokował Daniel. Czasy po Odkupieniu zostały zamienione na czasy przed Odkupieniem. Znowu króluje grzech. I prawo przed Odkupieniem zastąpiło prawo łaski, które powinno działać po Odkupieniu

 

I commenti sono chiusi