LUDZKIE PRZEKONANIA PRZECIWSTAWIAJĄ SIĘ PRAWDZIE CHRYSTUSOWEJ

  LUDZKIE PRZEKONANIA PRZECIWSTAWIAJĄ SIĘ PRAWDZIE CHRYSTUSOWEJ

Rz 3. WIARA JEST ŹRÓDŁEM USPRAWIEDLIWIENIA

Usprawiedliwienie dla każdego dzięki Chrystusowi

21 Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. 22 Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: 23 wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, 24 a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. 25 Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej - za dni cierpliwości Bożej - wyrażała się 26 w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. 27 Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona! Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. 28 Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa. 29 Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Zapewne również i pogan. 30 Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwia obrzezanego dzięki wierze, a nieobrzezanego - przez wiarę. 31 Czy więc przez wiarę obalamy Prawo? Żadną miarą! Tylko Prawo właściwie ustawiamy.

Św. Paweł w cytowanym wyżej Liście mówi o fakcie wiary, wiary w sprawiedliwość Bożą, w łaskę, która usprawiedliwia, niezależnie od Prawa, poświadczoną przez Prawo i Proroków. Mówi o fakcie wiary prawdziwej, wiary w prawdziwego Chrystusa, tego Chrystusa, który na krzyżu uśmiercił naszą grzeszną naturę, który zmartwychwstał a wraz z nim zmartwychwstały wszystkie dusze, bez względu na to czy o tym wiedzą, czy nie. Mogą jednak dusze odrzucić łaskę Bożą. Mogą odrzucić fakt zbawienia, mogą odrzucić wolność, mogą odrzucić miłość, mogą odrzucić życie, mogą pozostać w pierwszej śmierci. Fałszywe przekonania mówią duszom, że żyją, bo oddychają i jedzą i płynie w nich krew. Zwierzęta, które nie mają przecież duszy, które też oddychają i jedzą, nie mają życia.  Życiem bowiem jest świadomość chwały Bożej, którą może mieć tylko dusza, dusza która uwierzy i zaufa Chrystusowi. Dusza, która przyjmie łaskę wolności od grzechu. Dusza, która jak Chrystus nie zna postępowania złego. Może je mieć także ciało, gdy dusza wykona zadanie dane przez Boga i obdaruje życiem ciało (naturę podświadomą). Zatem jak widać fakty i przekonania nie są tym samym. Przekonania mające swe korzenie w przeszłości, w przodkach, w indoktrynacji Kościoła Kartagińskiego mogą zablokować fakty wiary, zablokować tak skutecznie, że prawda jest odrzucana. Odrzucana jest prawda głoszona przez apostołów. Przekonania górują nad faktami, na zgubę dusz. Przyjąć Chrystusa znaczy odrzucić fałszywe przekonania, którymi zarządza sumienie. Odrzucić fałszywe przekonania to żyć teraźniejszością i nadzieją, nadzieją na przyobleczenie nas w doskonałość Chrystusową. Kościół Kartagiński gorliwie pracuje nad utrwalaniem przekonań o grzeszności dusz, służąc wiernie szatanowi, który jest ojcem grzechu.

Ef 2, 1 I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, 2 w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. 3 Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. 4 A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, 5 i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. 6 Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie, 7 aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. 8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: 9 nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. 10 Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

 

I commenti sono chiusi