POWSTANIE I PANOWANIE SYNÓW BOŻYCH

POWSTANIE I PANOWANIE SYNÓW BOŻYCH - DUCHOWA I PRAWDZIWA TOŻSAMOŚĆ Ron McGatlin

27 czerwca 2019 r. 

Wielki ruch Boga przynoszący wielką przemianę światu nie pochodzi i nie jest wzmocniony przez dzieła i drogi naturalnego świata ziemskiego. Powstaje i jest wzmocniony przez królestwo Ducha. Rzeczywistość królestwa Ducha jest niewidoczna i nieznana naturalnemu, ziemskiemu człowiekowi. (1 Koryntian 2: 13-16).

Rodzimy się w świecie, który zmusza przez naturę cielesną i głęboką świadomością do naturalnej egzystencji poprzez nasze pięć naturalnych zmysłów i z małą lub żadną świadomością sfery duchowej. Może być pewna wrodzona świadomość wrażliwości duchowej u niemowląt i małych dzieci. Mogą widzieć lub w inny sposób wyczuwać obecność aktywności duchowej. Jednak zostaje to z nich wyrugowane i nauczane są - gdy zostanie w nich wytrenowane - naturalnego ludzkiego myślenia.(Mt 23:15).

Nasza naturalna ludzka perspektywa postrzega ziemskie życie - królestwo naturalne - jako o wiele bardziej realne i ważne niż sfera duchowa.(Mateusza 6: 31-33).

WIELKA ZMIANA PERSPEKTYWY

Następnym wielkim posunięciem Boga na ziemi jest przebudzenie do rzeczywistości, w której Duch jest najwyższy i ma o wiele większe znaczenie niż ziemskie życie, postrzeganie  królestwa naturalnego. Będzie to przełom światła i prawdy, że BÓG NAPRAWDĘ JEST DUCHEM, i że CZŁOWIEK JEST STWORZONY NA OBRAZ I PODOBIEŃSTWO BOGA DUCHA.(Jan 4:24) (Rdz 1, 26-28)

BÓG DUCHOWY STWORZYŁ I UTRZYMUJE WSZYSTKO, CO STWORZONE. Wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne są tworzone przez DUCHA BOGA WSZECHMOCNEGO.(Hebrajczyków 11: 3) (Kolosan 1: 15-18).

LUDZKOŚĆ ZOSTAŁA STWORZONA W DUCHOWYM CIELE, i w naturalnym ziemskim ciele z ziemskimi naturalnymi zmysłami i duchowymi zmysłami. Oddech Ducha Boga tchnął w martwe ciało Adama, a człowiek stał się istotą żywego Ducha. (Rodzaju 2: 7).

Jako istota Ducha w ziemskim ciele, Adam, a następnie cała ludzkość, została stworzona z unikalną zdolnością do pełnego funkcjonowania w królestwie Ducha i w królestwie naturalnym. Adam rozmawiał z Duchem Bogiem twarzą w twarz w (świetle) chłodzie dnia w Ogrodzie Eden przed upadkiem.(Rodzaju 2: 19-20a) (Rodzaju 3).

Ludzkość została stworzona z unikalną zdolnością otrzymywania od Boga w niebie i sprowadzania woli Bożej królestwa duchowego, aby panować nad stworzonym królestwem naturalnym - ziemskim. Człowiek został stworzony, aby panować i przynosić wolę i drogi Boga z nieba na planetę Ziemię. Tak powstaje królestwo Boże, królestwo niebieskie na ziemi.

NASTĘPNY WIELKI RUCH BOGA

Początek dzieła Ducha Bożego budzi ludzkość do dominacji Ducha jako najwyższego nad królestwem naturalnym. Otwiera to drogę do pełni rzeczywistości królestwa Bożego rządzącego i panującego w dojrzałych Synach Bożych na ziemi i przez nią, tak jak w niebie. To dzięki Duchowi Świętemu Chrystus Jezus króluje na ziemi w ludzkości i przez nią. To Chrystus w nas jest nadzieją, pozytywnym oczekiwaniem chwały królestwa Bożego na ziemi. (Kolosan 1, 26-27) (Ew. Jana 17: 20-26).

Ludzkość zaczyna teraz dostrzegać przewagę królestwa Ducha nad królestwem naturalnym lub ziemskim. Światło chwały królestwa zaczyna płynąć z nieba na ziemię w i przez dojrzewających Synów Bożych. (Rzymian 8: 19-22).

KIM JESTEŚ?

Być może najważniejszym pytaniem osobistym, jakie można zadać sobie, jest „Kim jesteś?” Próba spojrzenia na siebie i zadanie tego pytania może uderzyć w słabe duchowo jednostki w spójność osobową w bycie   „obok siebie”, co jest starym terminem na bycie szalonym. Być może bardziej pomocnym pytaniem jest: „Kim lub co Bóg mówi, że jestem?”

Nie chodzi o to, by stać się samokontrolującą się jednostką, ale naprawdę Słowem oświecającym, przebudzeniem jednej z najważniejszych podstawowych tajemnic naszego życia jako istot ludzkich.

Psalmista Dawid zapytał Boga: „Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz?”Ps.8.5 Dawid mówi dalej o człowieku, który ma władzę nad dziełami Bożych rąk na ziemi z pozycji nieco niższej niż Bóstwo. Psalm 8: 3-8: „ 3 Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, na przekór Twym przeciwnikom, 
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, 
księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, 
i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy: owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada, 
ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza.” 

UPADŁY STAN CZŁOWIEKA

Większość ludzi poznała siebie jako naturalną istotę ludzką, która jest przede wszystkim żywym ciałem i duszą, która ma ducha. Innymi słowy, człowiek naturalny zajmuje się przede wszystkim rzeczami życia naturalnego, które odnoszą się do potrzeb ciała i duszy do życia naturalnego. (Mateusza 6: 31-33).

Jezus otworzył i przygotował drogę do odkupienia ludzkości i powrotu do tego, kim i czym Bóg uczynił nas przed upadkiem Adama. Bóg uczynił nas istotami duchowymi, które są duszami, przebywającymi w ciele. Odkupiony człowiek jest żywym Duchem, będąc tchnieniem Boga, rządzącym i panującym na Planecie Ziemi wraz z Chrystusem Jezusem, Jedynym, Głową Jego, Jednoczącą w Sobie Odkupioną Całą Ludzkość w Swoim Ciele. (1 Tesaloniczan 5:23).

Wspólnie jesteśmy Ciałem Ducha Chrystusa na ziemi. Gdy ludzkość jest w pełni odkupiona, Chrystus Jezus jest w pełni intronizowany jako Głowa Jego Ciała. Fałszywa głowa humanizmu i intelektualizmu wraz z prawami politycznej poprawności, poprawności religijnej spowodowanej przez człowieka i innymi bezbożnymi filozofiami zostaje zastąpiona przez jedną prawdziwą Głowę. (1 Koryntian 12: 12-31) (Efezjan 4: 13-15).

Fałszywe zwierzchnictwo, które panowało wśród ludzi przez wieki, ignorowało życie Ducha Bożego i ostatecznie doprowadziło do złych rządów ciemności na ziemi. Kochające, ale surowe sądy Boga zniszczą złe twierdze wroga, uwalniając ludzi, którzy chcą wejść pod prawdziwe zwierzchnictwo Króla Jezusa. Tak więc królestwo Boże będzie rządzić i panować na ziemi, tak jak w niebie.

Wychwalajcie Boga! Czas spełnienia jest przed nami i możemy być jego częścią.

„Nie bójcie się, mała trzódko, bo upodobaniem waszego Ojca jest dać wam królestwo” (Łuk. 12:32)

I commenti sono chiusi