PRAWDA GŁOSZONA PRZEZ PRAWDZIWYCH APOSTOŁÓW

 

PRAWDA GŁOSZONA PRZEZ PRAWDZIWYCH APOSTOŁÓW

 

Dz 4 1 Kiedy przemawiali do ludu, podeszli do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Zatrzymali ich i oddali pod straż aż do następnego dnia, bo już był wieczór. A wielu z tych, którzy słyszeli naukę, uwierzyło. Liczba mężczyzn dosięgała około pięciu tysięcy. 

To oczywiste, że Apostołowie głosili zmartwychwstanie umarłych w Jezusie, ponieważ wszystkie dusze otrzymały w spuściźnie od Adama grzech i śmierć i nie mogły wykonać dzieła, dla którego Bóg Ojciec powołał je do istnienia, czyli do wzniesienia na wyżyny niebieskie, duchowe, jęczącego stworzenia, czyli naszej natury zmysłowej, fizycznej ( patrz wcześniejsze artykuły). Jezus Chrystus w swoim Ciele uśmiercił na krzyżu już bezużyteczną naszą naturę grzeszną, ponieważ nie była zdolna do wykonania Bożej woli.  Mocą Boga Ojca Jezus został wskrzeszony i z tego nowego Jezusowego doskonałego istnienia Bóg Ojciec także nas stworzył nowymi, niewinnymi, bezgrzesznymi, czystymi, zdolnymi do wykonania Starożytnego Prawa.

Rz 6, 5 Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. 
Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. 10 Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. 11 Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. 

Ale nie tylko to, św. Paweł objawia tajemniczy plan Boga Ojca, który dotąd pozostaje ukryty dla dusz skąpanych w grzechu i pierwszej śmierci, które nie uwierzyły w Chrystusa i wolność od wszelkiego grzechu, którą przyniósł na świat. Nie mogą dusze pochodzić w pierwszej linii od Chrystusa i jednocześnie być grzesznikami. Dusze, które myślą, że są Chrystusowe i jednocześnie trwają w grzechu są synami buntu i zdążają do drugiej śmierci.


Ef 3,  1 Dlatego ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa dla was, pogan... bo przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica, jaką pokrótce przedtem opisałem. Dlatego czytając możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Jej sługą stałem się z daru łaski udzielonej mi przez Boga na skutek działania Jego potęgi. Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska: ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy.

Ef 6,  10 W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. 11 Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. 12 Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. 13 Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko.

1 Kor 6    2 Czy nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata?  Czyż nie wiecie, że będziemy sądzili także aniołów?

Nowy człowiek stworzony ze Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa( dusza czysta, bezgrzeszna, doskonała) już nie tylko ma przywieźć jęczące stworzenie do światłości Boga Ojca, jak było zadane na początku jej stworzenia, ale musi w Chrystusie stoczyć bitwę z upadłymi zastępami anielskimi, które sprzeciwiły się Bogu i zaczęły służyć ciemności. Aniołowie zakwestionowali decyzję Boga, co do celowości stworzenia człowieka i zwiedli człowieka, udowadniając, że decyzja Boga była błędna. Dlatego nowy człowiek został wyposażony w potęgę Chrystusa do stoczenia tej bitwy, o ile będzie znał swoją prawdziwą tożsamość bezgrzeszności i powołanie. Potrzeba prawdziwych, oddanych Chrystusowi Apostołów, którzy będą mieli odwagę jak pierwsi Chrześcijanie głosić prawdę o wolności od grzechu, weryfikując fałszywe autorytety.

I commenti sono chiusi