SUMIENIE GWARANCJĄ TRWANIA GRZECHU

  SUMIENIE GWARANCJĄ TRWANIA GRZECHU

 

Dn 12,    4 Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza». […..] 8 Ja wprawdzie usłyszałem, lecz nie zrozumiałem; powiedziałem więc: «Panie, jaki będzie ostateczny koniec tego?» 9 On zaś odpowiedział: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. 10 Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją.

IP 1,  Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wybranych, przybyszów wśród rozproszenia w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, którzy wybrani zostali według tego, co przewidział Bóg Ojciec, aby w Duchu zostali uświęceni, skłonili się do posłuszeństwa i pokropieni zostali krwią Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie!Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: 4 do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. 5 Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznymDlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz. 10 Nad tym zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy - ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. 11 Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia dla Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbienia. 12 Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie. 

Jak bardzo odbiega nauczanie Kościoła Kartagińskiego od nauczania prawdziwych apostołów. Św. Piotr, pierwszy papież w Liście cytowanym wyżej wyraźnie stwierdza, że wraz ze zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, zostaliśmy na nowo zrodzeni. Zrodzeni do żywej nadziei. Co by się stało gdyby wszyscy ludzie poszli za prawdziwymi apostołami i uwierzyli w bezgrzeszność swoich dusz, ich niewinność i czystość. Stali by się synami Bożymi, w których niepodzielnie panuje Chrystus. Byli by synami Bożymi, którzy panują nad ciałem i mocą Boga, siłą łaski, bez trudu pokonali by grzech ciała. Ziemia była by rajem, w którym nie ma miejsca na przemoc, pychę, grzech, szatana. Panowała by miłość i tylko miłość. Dla diabła jednak była by to największa obrzydliwość. To z jego poduszczenia fałszywi apostołowie zwodzą dusze. Odbierają już nagrodę w tym świecie. Sumienie, które zostało pokonane przez Jezusa Chrystusa na krzyżu, na nowo zostało powołane przez fałszywy Kościół Kartagiński. Nie tylko powołane, ale z premedytacją utrwalane każdego dnia, na każdej Mszy, na całym świecie. Dusze są programowane. Jest to swoiste NLP. Sumienie bowiem gwarantuje trwanie i szerzenie się grzechu. Szatan dobrze wie, że nie ma już władzy nad duszą, dlatego powołał na powrót sumienie, by człowiek sam się uwięził. Pomieszał grzech ciała z grzechem duszy. Dusze myśląc, że są ciałem, robiąc rachunek sumienia muszą uznać, że są grzeszne, muszą poczytać sobie grzech. Spowiadając się często czują ulgę i wdzięczność dla kapłana za tę ulgę. Tylko, że ten grzech nie jest odpuszczany, bo nie może być, bo po prostu go nie ma. To sumienie, które dręczy duszę jest nakarmione. Ciało czuje się lepiej, ale dusze trwają w jeszcze większym udręczeniu. Grzech ciała jednak powraca, ten sam i nic się nie zmienia w życiu ludzi, bo dusze, które uwierzyły fałszywym apostołom, że są grzeszne, same odebrały sobie Chrystusową moc panowania nad ciałem i grzechem.  

Ef 4,  17 To zatem mówię i zaklinam w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, z ich próżnym myśleniem, 18 umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca. 19 Oni to doprowadziwszy siebie do nieczułości, oddali się rozpuście, popełniając zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste. 20 Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. 21 Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim - zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, 22 że - co się tyczy poprzedniego sposobu życia - trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, 23 odnawiać się duchem w waszym myśleniu 24 i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.

 

 

 

I commenti sono chiusi