TRWANIE W GRZECHU TO ODRZUCENIE CHRYSTUSA

TRWANIE W GRZECHU TO ODRZUCENIE JEZUSA CHRYSTUSA

Trwanie w grzechu to trwanie w świadomości bycia grzesznym. Trwanie w grzechu to trwanie w świadomości bycia ciałem i tylko ciałem. Trwanie w grzechu to odrzucenie łaski Bożej, to odrzucenie swojej natury duchowej i całkowite poddaństwo ciału, którym włada szatan. Trwanie w grzechu to niemożność wykonania zadania dla, którego Bóg stworzył duszę. Trwanie w grzechu to odrzucenie Boga i Jego Miłosierdzia. Trwanie w grzechu  to świadome odrzucenie ochrony Miłosierdzia Bożego na czas drugiego  „Biada” i stanie się bezbronnym wobec ciemności w nas, której nie znamy, a na pewno poznamy, bo Bóg w Ojcowskiej trosce ją otworzy. Trwanie w grzechu to wybór ciemności i odrzucenie światłości.

Kol 3    1 Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Kol 2    1 Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście, 2 aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni, ku [osiągnięciu] całego bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga -  Chrystusa. 3 W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte. 4 Mówię o tym, by was nikt nie zwodził pozornym dowodzeniem. 5 Choć bowiem ciałem jestem daleko, to jednak duchem jestem z wami, ciesząc się na widok waszego porządku i stałości wiary waszej w Chrystusa.

Trzymać się w życiu prawdziwego Chrystusa!

6 Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: 7 zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. 8 Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. 9 W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała, 10 bo zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy. 11 I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego, 12 jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. 13 I was, umarłych na skutek występków i "nieobrzezania" waszego [grzesznego] ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, 14 skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. 15 Po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz, jawnie wystawił [ je ] na widowisko, powiódłszy je dzięki  Niemu w triumfie.

Święty Paweł pisał o chrzcie, którym był świadomy wybór Jezusa Chrystusa i Jego dzieła uwolnienia całej ludzkości od grzechu i zdążanie do doskonałości ukrytej w Panu, a nie o chrzcie Kartagińskim, który powołuje sumienia przeciwne Chrystusowi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I commenti sono chiusi