W ADAMIE UMIERAMY W CHRYSTUSIE ŻYJEMY-LIST20

                                                W ADAMIE UMIERAMY, W CHRYSTUSIE ŻYJEMY  

KOŚCIÓŁ GLORYFIKUJE ADAMA, PRZEZ UTRZYMYWANIE JEGO WINY W MOCY

 

Kościół dba o trwanie winy Adama /grzechu pierworodnego/, wykazując jego wszechobecność, przez co ujmuje chwały Chrystusowi Panu, który tę winę usunął przed powstaniem Kościoła.

Rz 5,6-8 Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni – (….) Chrystus umarł za nas, gdyśmy  byli jeszcze grzesznikami.

Chrystus Pan jest niekwestionowanym Bogiem.

CREDO:   Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego………

Kościół, przez czyn uwalniania  podczas chrztu grzechu pierworodnego, oddaje chwałę Adamowi, podtrzymując winę Adama  jako trwającą we wszystkich ludziach i we wszystkich czasach aż po dzień dzisiejszy, i czyniąc go tym samym większym od Chrystusa.

Przez ten akt nie uznaje wszechobecnego Odkupienia.

Kościół uznaje grzech pierworodny za istniejący i wszechobecny, i przez to utrzymuje, że Jezus Chrystus nie był zdolny uwolnić z grzechu pierworodnego wszystkich ludzi, we wszystkich czasach, i odziera GO z BOSKOŚCI.

Rz 5, 12 Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli…..

Rz 5,15 Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.

Rz5, 18 A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie.

ADAM NIE JEST WIĘKSZY OD CHRYSTUSA, TO CHRYSTUS JEST WIĘKSZY OD ADAMA.

Kościół wychwalając Chrystusa słowami, a Adama czynami, prowadzi swoich wyznawców na zatracenie.

IJ 2,22  Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna.

IK 15, 22  I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni.

Mt 21,28-31 Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „ Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: „ Idę, panie!” , lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł : „ Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch synów spełnił wolę  ojca?

Ap 3,8-9 List do Kościoła w Filadelfii.  Znam twoje czyny, Oto postawiłem przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty choć masz moc znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. Oto Ja ci daję ludzi z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami – a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że Ja cię umiłowałem.

 

Ouo Vadis Chrześcijaninie?

I commenti sono chiusi