WINNICĄ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO JEST GRZECH

  WINNICĄ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO JEST GRZECH

Dlaczego winnicą Kościoła Katolickiego jest grzech? Dlatego, że z tej winnicy zbiera swoje owoce. Żyje z grzechu. Gdyby nie siał grzechu, nie miał by racji bytu. Kościół Katolicki wyspecjalizował  się w handlu ciałami i duszami. Jest pośrednikiem, sługą szatana. Oferuje grzech w zamian za pieniądze. Sprzedaje zagubionym duszom śmierć, bo grzechu nie można oddzielić od śmierci. Ma za nic Chrystusa Pana i Jego dzieło Odkupienia. Cała Ewangelia Pawłowa wręcz krzyczy o dziełach Chrystusa. Krzyczy, że Jezus Chrystus Pan na krzyżu, uśmiercił Adama i jego ducha, którego Adam przekazał potomnym. Krzyczy, że zostaliśmy my - czyste Odkupione dusze, razem z Nim złożone do grobu , w nadziei. Krzyczy, że ci, którzy uwierzą w śmierć swojego złego ducha zostaną przyobleczeni Duchem Ożywiającym i staną się synami Bożymi. Krzyczy, że gdy staniemy się synami Bożymi, będziemy zdolni, wtedy i tylko wtedy do wykonania dzieła uwolnienia od grzechu naszych ciał. Co zatem przeszkadza na ziemi, by dzieła Chrystusa wydały owoce świętości. Tylko grzech, którym handluje Kościół, grzech, którego ojcem jest szatan.

Kol. 2                        Trzymać się w życiu prawdziwego Chrystusa!

6 Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: 7 zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. 8 Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. 9 W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała, 10 bo zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy. 11 I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego, 12 jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. 13 I was, umarłych na skutek występków i "nieobrzezania" waszego [grzesznego] ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, 14 skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. 15 Po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz, jawnie wystawił [je] na widowisko, powiódłszy je dzięki Niemu w triumfie.

Jrm 51                                 Zdobycie Babilonu

27 Wznieście znaki w kraju! Dmijcie w trąby wśród narodów! Do świętej wojny z nim przygotujcie narody! Zwołajcie przeciw niemu królestwo Ararat, Minni i Aszkenaz! Ustanówcie przeciw niemu dowódcę, każcie sprowadzić konie, jak najeżoną szarańczę! 28 Do świętej wojny przeciw niemu przygotujcie narody, króla Medii, jego przywódców i wszystkich jego urzędników, całą ziemię, nad którą panuje. 29 Drży ziemia i dygoce, bo się wypełniły plany Pana na Babilonie, by obrócić ziemię babilońską w niezamieszkałe pustkowie. 30 Bohaterowie babilońscy odstąpili od walki, przebywają w warownych twierdzach. Wyczerpała się ich siła, stali się jak kobiety. Budynki jego uległy spaleniu, wyłamane zostały jego zasuwy. 31 Goniec zabiega drogę gońcowi, a posłaniec posłańcowi, by zawiadomić króla Babilonu, że zdobyte jest zewsząd jego miasto, 32 że przejścia są zajęte, umocnienia spalone ogniem, a wszyscy wojownicy porażeni strachem. 33 To bowiem mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Córa Babilonu jest jak klepisko, kiedy je ubijają; już niedługo przyjdzie na nią czas żniwa.

I commenti sono chiusi