WSZYSCY MUSIMY STANĄĆ PRZED TRYBUNAŁEM CHRYSTUSA

WSZYSCY MUSIMY STANĄĆ PRZED TRYBUNAŁEM CHRYSTUSA

II Kor, 5      10 Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.

Co oznaczają słowa św. Pawła, przytoczone powyżej. Św. Paweł mówi wyraźnie o uczynkach w ciele. Nie mówi o uczynkach duszy. Dlaczego, bo św. Paweł dobrze wie, że jego dusza, tak jak wszystkie dusze została stworzona na nowo w Chrystusie Panu, że nie żyje już w czasie, że jest doskonała, bezgrzeszna, że zdjęty z niej został ciężar poddaństwa wobec ciała i szatana i, że jej jedynym celem jest wypełnianie uczynków z góry ustalonych i że jest synem Bożym.

Ef, 2      10 Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. 

Jakie są te uczynki z góry ustalone. Jest to wypełnienie starożytnego Prawa Boga, by wznieść jęczące stworzenie (naturę ziemską) do doskonałości Bożej. By jednak dusza mogła wypełnić zadanie, dla którego została stworzona, czyli uczynki z góry ustalone musi pozostawać w Chrystusie Panu. Pozostając bowiem w Chrystusie, jest panująca nad szatanem, który zniewala ludzkie ciało. Będąc pod wpływem grzechu dusza nie pozostaje w Chrystusie, bo jest to niemożliwe. Jest synem buntu.

Chrystus Pan przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Będąc bez grzechu przyszedł do świata, w którym panował grzech. Nie uległ grzechowi, ale go pokonał. Pokonał całą grzeszną duchową naturę, unicestwił Adama i zakończył istnienie linii Adamowej, stając się ostatnim Adamem.

I Kor 15     45 Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek , Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym.

Stworzona w Chrystusie Panu nowa dusza, syn Boży, miała stanąć pośrodku grzesznego ciała i podobnie jak Chrystus uczynił w świecie, wydobyć ciało ze znikomości, z udręczenia, z grzechu. Miała doprowadzić grzeszne ciało do chwały Bożej. Tak jak Chrystus Pan przyszedł dla duszy, tak dusza została stworzona w Chrystusie dla ciała. Razem, dusza i przemienione ciało mieli stać się Człowiekiem Światłości. To o tym stanie mówił Chrystus Pan, gdy dwóch zejdzie się w jednym domu, powiedzą górze przesuń się, a ona się przesunie.

Łatwo teraz pojąć jakim zagrożeniem dla diabła są synowie Boży

I Kor 15     46 Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. 47 Pierwszy człowiek z ziemi - ziemski, drugi Człowiek - z nieba. 48 Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. 49 A jak nosiliśmy obraz ziemskiego, tak też nosić będziemy obraz niebieskiego. 50 Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne.

Do czego doprowadził szatan, posługując się Świętym Kościołem Grzeszników. Zadajmy sobie kilka ważnych pytań.

Pytanie pierwsze. Czy Chrystus Pan nie wiedział co mówi, wypowiadając słowa, przytoczone przez św. Łukasza w Ewangelii Łk 18,8 Czy jednak syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Czy może wiedział aż nadto i to one są prawdziwe i są świadectwem naszego stanu wiary, naszego braku prawdziwej wiary w Chrystusa Jezusa.

Pytanie drugie. Dlaczego prawie 98% Polaków chrzci swoje dzieci, by uwolnić je od grzechu pierworodnego, by wyrwać je Jezusowi Chrystusowi i oddać pod władzę grzechu i szatana. Przecież dzieci te przyszły na ten świat bezgrzeszne, w światłości Chrystusowej.

J, 1  Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi
.

Pytanie trzecie. Dlaczego Chrześcijanie przyjęli bez zastanowienia kłamstwo, że są grzesznikami i jednocześnie żyją w Chrystusie Panu, jakby to było możliwe.

Pytanie czwarte. Dlaczego ukrywa się w Kościele prawdę, że wszyscy jesteśmy odkupieni i wszyscy jesteśmy synami Bożymi, a grzechy, które nas dręczą, nie są naszymi grzechami, tylko naszego ciała. Dlaczego wmawia się duszom, że są ciałami, chociaż św. Paweł wyraźnie mówi, choć żyjemy w ciałach nie jesteśmy cielesnymi.

Pytanie piąte. Dlaczego Chrześcijanie nie pojmują, że będąc grzesznikami zaświadczają bądź o słabości Chrystusa, bądź o Jego nieistnieniu. Nie wierzą w Odkupienie.. Uznając grzech ciała za grzech duszy stają się buntownikami przeciw Chrystusowi i Go szkalują.

 

 

 

 

I commenti sono chiusi